Економија – студиска програма 2017/2018

ОПШТО ЗА ПРОФИЛОТ: ДИПЛОМИРАНИОТ ЕКОНОМИСТ НА ДЕПАРТМАНОТ ПО ЕКОНОМИЈА Дипломираниот економист на департманот по Економија е оспособен да ги анализира и разбере клучните микроекономски и макроекономски феномени и процеси и да ги оценува алтернативни решенија за основните економски проблеми на алокација на ресурсите, со кои се соочуваат како поединечните економски субјекти, така и вкупната економија како целина. СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ Дипломираните економисти на департманот по Економија се оспособуваат да вршат економски анализи и да работат на решавање практични економски проблеми во различни форми на претпријатија и деловни организации, приватни и јавни, и во државни институции, односно:
 • државни и други институции и државна администрација (парламент, влада, министерства за финансии, економија и сл., локални самоуправи, управа на јавни приходи, агенција за регионален развој и сл.);
 • регулаторни институции од областа на економската и општествената регулација;
 • централната банка, комерцијални банки и други финансиски институции;
 • дипломатско-конзуларни претставништва на државата во странство;
 • берзи на хартии од вредност;
 • меѓународни организации (нивни претставништва во нашата земја или во други земји);
 • научни и образовни институции (универзитети, факултети, истражувачки институти, средни економски и трговски училишта и сл.);
 • јавни претпријатија во инфраструктурните дејности (електростопанство, пошта, железница, комунални дејности), во образованието, здравството и сл.;
 • приватни претпријатија: мали претприемнички фирми, средни фирми и големи акционерски друштва и сл.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини: 1) Знаење и разбирање:
 • Студентите ќе се оспособат да ги анализираат основните макроекономски агрегати и да ја утврдат нивната меѓусебна динамичка меѓузависност;
 • Студентите ќе се стекнат со знаење и вештини за современа микроекономска анализа на поединечни бизниси и различни пазарни структури во кои дејствуваат бизнисите;
 • Студентите ќе се оспособат критички да ја анализираат компатибилноста, ефикасноста и импликациите од економските политики и нивните инструменти;
 • Студентите ќе се стекнат со знаење и вештини да ги анализираат современите економски процеси во националните економии, регионалните економски интеграции и светската економија.
2)  Примена на знаењето и разбирањето:
 • Да се дијагностицираат пазарните случувања, да се предвидат тенденциите на тие случувања и да се анализираат ефектите на економските политики врз микроекономските агенти и врз пазарните движења;
 • Да се пресметаат основните макроекономски агрегати и биланси и критички да се анализараат постојните макроекономски политики;
 • Да се направи критичка анализа на институционалната структура на економскиот систем и мотивите и поттиците кои тој ги креира за економските субјекти;
 • Да се применат квантитативните методи на макроекономската и микроекономската анализа во формулирање на нови пристапи и во анализата на постојните модели на економски раст во националните економии;
 • Да се даде критичка анализа на развојните економски политики и нивната примена во националното стопанство;
 • Да се анализираат општите процеси на економскиот развој во светот (посебно процесите на регионализација и глобализација на светските економски текови) и нивното влијание врз националната економија.
3)  Способност за проценка:
 • Способност за набљудување и разбирање на економските движења и процеси, како и идентификување и прибирање на релевантни примарни и секундарни податоци, неопходни за анализирање на економските појави и процеси;
 • Способност за оценка на теоретски знаења и избор на аналитички методологии и алатки во клучните подрачја на економската наука;
 • Способност за анализа и интерпретација на податоците и информациите за определени економски движења и промени и нивна примена за решавање на определени економски проблеми.
4) Комуникациски вештини:
 • Соодветна професионална комуникација за воспоставување соработка и презентирање на резултатите од спроведените анализи и истражувања;
 • Способност за независно учество во научни дискусии, иницирање и водење истражувачки активности, тимска работа, критичко размислување, почитување на спротивните ставови и активно слушање на соговорникот;
 • Успешна примена на принципите и кодексите на професионалното деловно комуницирање.
5) Вештини на учење:
 • Развивање вештини за учење, интерактивна дебата, набљудување, базични истражувања и анализи.
 • Вештини за критичко оценување на соодветноста на методите на учење, како и на нивното влијание врз стекнувањето знаења, вештини, компетентност и примена на знаењата во практика;
 • Способност за идентификување на сопствените потреби за континуирана едукација и професионален развој (последипломски, докторски студии) во областа на микроекономијата и макроекономијата и преземање иницијатива за стекнува со нови знаење и вештини.
Прва година задолжителни предмети
Р.бр. Шифра Предмет Часови ECTS
Зимски семестар:
1 ECN 110 Основи на економијата 6+0 8
2 MST 110 Математика за економисти 4+2 8
3 АCC 110 Основи на сметководство 4+2 8
Летен семестар:
5 MST 120 Статистика за бизнис и економија 4+2 8
Втора година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1 ECN 210 Макроекономија 6+0 8
2 ECN 220 Микроекономија 6+0 8
3 ECN 240 Економика на Македонија 6+0 8
Летен семестар:
4 ECN 230 Економија на социјалната држава 6+0 8
5 ECN 250 Економија на трудот 6+0 8
Трета година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1 ECN 310 Економија на инвестиции 6+0 8
2 ECN 320 Економски раст и развој 6+0 8
3 ECN 330 Економетрија 6+0 8
Летен семестар:
4 ECN 350 Развој на економската мисла 6+0 8
5 ECN 340 Регионална и урбана економија 6+0 8
Четврта година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1 ECN 440 Методи на макроекономската анализа 6+0 8
2 ECN 420 Економија на јавниот сектор 6+0 8
3 FIN230 Јавни финансии 4+2 8
Летен семестар:
4 ECN 410 Државна регулација на бизнисот 6+0 8
5 ECN 430 Глобалната економија и економските системи 6+0 8
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЛЕТЕН СЕМЕСТАР
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.