ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР 2021/2022 И УПИС НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2021/2022 – ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР 2021/2022 И УПИС НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2021/2022

07.0224.02.2022 год., од 10,30-14,00ч

 

Заверката и уписот на семестрите ќе се врши со целосно почитување на протоколите за здравствена заштита.

Од овие причини неопходно е почитување на роковите дадени во оваа информација

За сите положени испити во Јануарско-февруарската сесија, 2021/2022, студентите треба да поднесат уредно пополнети пријави заедно со:

 

Потребни документи за:

  1. ЗАВЕРКА на ЗИМСКИОТ семестар, 2021/2022
  2. Образец за заверка на семестар
  3. Пополнети пријави за положените испити во Јануарско-февруарската сесија, 2021/2022

2.УПИС на ЛЕТЕН семестар 2021/2022

  1. Образец за упис на семестар
  2. Потврда за уплата на втората рата од партиципација (зависно од квотата на која студентот припаѓа и бројот на кредити кои ги запишува) во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723012

– Програма 41

 

  1. Потврда за уплата на 1.400,00 денари (втора рата) за: книжен фонд, користење на е-услуги и е-платформи, штети, тетратки, шифрарници за писмен испит, студентски интернет центар. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723013

– Програма 41

 

ВАЖНО:

Уписот е не комплетен без поднесување на потребните документи во службата.

Секое непочитување на термините повлекува надомест 

Заверката/уписот на семестарот ќе се одвива според распоредот по денови, департмани и простории, од 10,30-14,00ч:

 

07 и 08.02.2022 – студентите од I година, запишани по прв пат во 2021/22 година

Во Предавална 1 – Департман: Финансиски менаџмент, Маркетинг

Во Предавална 5  –  Департман: Е-бизнис, Економија, Надворешна трговија

Во Студентски прашања – Департман: Сметководство и ревизија, Менаџмент

 

09, 10 и 11.02.2022 – II година и студенти кои запишуваат барем еден предмет од II година и презапишуваат предмети од I година

Во Предавална 1 – Департман: Финансиски менаџмент, Маркетинг

Во Предавална 5  –  Департман: Е-бизнис, Економија, Надворешна трговија

Во Студентски прашања – Департман: Сметководство и ревизија, Менаџмент

 

14, 15, 16 и 17.02.2022 – III година и студенти кои запишуваат барем еден предмет од III година и презапишуваат предмети од II година

Во Предавална 1 – Департман: Финансиски менаџмент, Маркетинг

Во Предавална 5  –  Департман: Е-бизнис, Економија, Надворешна трговија

Во Студентски прашања – Департман: Сметководство и ревизија, Менаџмент

 

18, 21, 22, 23 и 24.02.2022 – IV година и студенти кои запишуваат барем еден предмет од IV година и презапишуваат предмети од трета година

Во Предавална 1 – Департман: Финансиски менаџмент, Маркетинг

Во Предавална 5  –  Департман: Е-бизнис, Економија, Надворешна трговија

Во Студентски прашања – Департман: Сметководство и ревизија, Менаџмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.