Прв циклус – Конечни ранг листи за третиот уписен рок и информации за упис на Економски факултет – Скопје

Конечни ранг листи на примени кандидати во третиот уписен рок 2023/24

ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК, 2023/2024 ГОДИНА

29.09.2023 год., од 8,30 – 15,30ч     Канцеларија за втор циклус

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 

  1. Индекс и студентска легитимација
  2. Три фотографии (две 3.5 х 4.5 см и една 2х3 см )
  3. Пријавни листови (за упис на семестар и статистички лист)
  4. Потврда за уплата на 100 евра (државна квота); 200 евра (кофинансирање, вонредни) (прва рата од партиципација); зависно од квотата во која студентот припаѓа во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723012

Програма 41

 

  1. Потврда за уплатени 750,00 денари – за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со назнака Одлука на УКИМ за ИКСА, Економски факултет, на

– жиро сметка 160010368978818,

– депонент НБРМ со трезорска сметка 100000000063095,

– повикување на број 723012,

– програма 41

– цел на дознака:  ИКСА за Економски факултет

 

  1. На факултетот се подигаат и пополнуваат:

– Договор за студирање на Економски факултет

– Изјава за користење на лични податоци

– Изјава за право на увид во досие

– Изјава за подигнати документи

ИСТОВРЕМЕНО за упис на зимскиот семестар 2023/2024 се поднесува:

  1. Потврда за уплата на 3600 денари (прва рата) за: Предметни програми, Водич низ студиите, книжен фонд, штети, тетратки за писмен испит, шифрарници е-услуги и е-платформи и за студентски интернет центар. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723013

– Програма 41

  1. Пополнет индекс и впишани предмети од зимски семестар (се пополнува при запишувањето – на факултет)
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.