д-р Сашо Арсов
Редовен професор

saso.arsov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-809

д-р Атанаско Атанасовски
Редовен професор

atanasko.atanasovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-904

д-р Зорица Божиновска – Лазаревска
Редовен професор

zorica.bozinovska-lazarevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 871

д-р Даниела Бојаџиева
Редовен професор

daniela.mamucevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-866

д-р Ежени Брзовска
Редовен професор

ezeni.brzovska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-834

д-р Весна Буцевска
Редовен професор

vesna.bucevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 880

д-р Ѓорѓи Гоцков
Редовен професор

gjorgji.gockov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-903

д-р Љубомир Дракулевски
Редовен професор

ljubomir.drakulevski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 844

д-р Стојан Дебарлиев​
Редовен професор

stojan.debarliev@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-916

д-р Љупчо Ефтимов
Редовен професор

ljupco.eftimov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-875

д-р Игор Ивановски
Редовен професор

igor.ivanovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-836

д-р Димитар Јовевски
Редовен професор

dimitar.jovevski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-911

д-р Кирил Јовановски
Редовен професор

kiril.jovanovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-870

д-р Сашо Јосимовски
Редовен професор

saso.josimovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 888

д-р Љубомир Кекеновски
Редовен професор

ljubomir.kekenovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 869

д-р Ирена Кикеркова
Редовен професор

irena.kikerkova@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 860

д-р Зоран Миновски
Редовен професор

zoran.minovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 864

д-р Леонид Наков
Редовен професор

leonid.nakov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 842

д-р Александар Наумоски
Редовен професор

aleksandar.naumoski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-856

д-р Елена Наумовска
Редовен професор

elena.naumovska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-896

д-р Пеце Недановски
Редовен професор

pece.nedanovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 891

Nikolina 2-2

д-р Николина Паламидовска-Стерјадовска
Редовен професор

nikolina.palamidovska-sterjadovska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-854

д-р Горан Петревски
Редовен професор

goran.petreski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 878

д-р Кирил Постолов
Редовен професор

kiril.postolov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 899

д-р Снежана Ристевска-Јовановска
Редовен професор

snezana.ristevska-jovanovska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 848

д-р Трајко Славески
Редовен професор

trajko.slaveski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 876

д-р Драган Тевдовски
Редовен професор

dragan.tevdovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 873

д-р Калина Треневска-Благоева
Редовен професор

kalina.trenevska-blagoeva@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 859

д-р Борче Треновски
Редовен професор

borce.trenovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-887

д-р Предраг Трпески​
Редовен професор

predrag.trpeski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 858

д-р Марина Трпеска
Редовен професор

marina.serafimoska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-921

д-р Сашо Ќосев
Редовен професор

saso.kosev@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 907

д-р Владимир Филиповски
Редовен професор

vladimir.filipovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 877

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.