iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Sasho Arsov, Ph.D
Full Time Professor

saso.arsov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-809

Zorica Bozhinovska- Lazarevska, Ph.D
Full Time Professor

zorica.bozinovska-lazarevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 871

Daniela Bojadzieva, Ph.D
Full Time Professor

daniela.mamucevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-866

Ezeni Brzovska, Ph.D
Full Time Professor​

ezeni.brzovska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-834

Vesna Bucevska, Ph.D
Full Time Professor

vesna.bucevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 880

Gjorgji Gockov, Ph.D
Full Time Professor

gjorgji.gockov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 903

Ljubomir Drakulevski, Ph.D
Full Time Professor

ljubomir.drakulevski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 844

Stojan Debarliev, Ph.D
Full Time Professor

stojan.debarliev@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-916

Ljupcho Eftimov, Ph.D
Full Time Professor

ljupco.eftimov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-875

Sasho Josimovski, Ph.D
Full Time Professor

saso.josimovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 888

Ljubomir Kekenovski, Ph.D
Full Time Professor

ljubomir.kekenovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 869

Irena Kikerkova, Ph.D
Full Time Professor

irena.kikerkova@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 860

Zoran Minovski, Ph.D
Full Time Professor

zoran.minovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 864

Leonid Nakov, Ph.D
Full Time Professor

leonid.nakov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 842

Pece Nedanovski, Ph.D
Full Time Professor

pece.nedanovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 891

Goran Petrevski, Ph.D
Full Time Professor

goran.petreski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 878

Kiril Postolov, Ph.D
Full Time Professor

kiril.postolov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 899

Lidija Pulevska-Ivanovska, Ph.D
Full Time Professor

lidija.pulevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 910

Snezana Ristevska-Jovanovska, Ph.D
Full Time Professor

snezana.ristevska-jovanovska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 848

Trajko Slavevski, Ph.D
Full Time Professor

trajko.slaveski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 876

Dragan Tevdovski, Ph.D
Full Time Professor

dragan.tevdovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 873

Kalina Trenevska-Blagoeva, Ph.D
Full Time Professor

kalina.trenevska-blagoeva@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 859

Predrag Trpeski, Ph.D
Full Time Professor

predrag.trpeski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-858

Marina Trpeska Ph.D
Full Time Professor

marina.serafimoska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-921

Katerina Tosevska, Ph.D
Full Time Professor

katerina.tosevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-889

Sasho Kjosev, Ph.D
Full Time Professor

saso.kosev@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 907

Vladimir Filipovski, Ph.D
Full Time Professor

vladimir.filipovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 877

Anita Ciunova - Shuleska, Ph.D
Full Time Professor

anita.ciunova@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 846

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.