Информација за Трет Циклус студии

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 

Се известуваат сите студенти на докторски студии дека Школата за докторски студии ќе реализира дополнителна Конференција за втор, четврти и шестти семестар. Студентите кои не ја реализирале оваа активност потребно е да достават пријава во службата за учество на годишна конференција најдоцна до 18.01.2021 година.

Право на учество имаат студентите со запишан летен семестар 2019/20 и реализиран докторски семинар од трети и петти семестар.

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.