ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС

Уписот на втор циклус ќе се врши во деновите 20-ти, 21-ви и 22-ри Октомври 2020 година, во Службата за втор циклус од 10,30 часот до 14,00 часот.

При уписот потребно е примените  кандидати да ги приложат следниве документи:

  • сите документи во материјална форма, во оригинал кои ги пративте на маил – согласно конкурсот за упис.
  • Индекс и пријавни листови
  • Две фотографии (3,5х4,5)
  • Извод од матична книга на родени
  • Државјанство – доказ за државјанство
  • Образец за запишување семестар на кој ќе ги напишете задолжителните и изборните предмети од првиот семестар
  • Уплатница од 500 евра за прва рата партиципација (уплата за прв семестар) на следната сметка:

Уплатата се врши на Образец ПП 50

Назив на примачот Економски факултет-Скопје

Банка на примачот НБРМ Сметка 100000000063095

Сметка на буџетски корисник 1600103697 788 10

Приходна шифра и програма 723019 41

 

 Во повикување на број се пополнува:

723019 / 1 за Сметководство и ревизија

723019 / 2 за Европски студии

723019 / 4 за Маркетинг

723019 / 6 за Монетарна економија, финансии и банкарство

723019 / 8 за МБА Менаџмент

723019 / 9 за Економски развој и меѓународни финансии

723019 / 10 за Менаџмент во осигурувањето

723019 / 11 за Управување во јавен сектор

723019 / 12 за Статистички методи за бизнис и економија

723019 / 13 за Е-бизнис менаџмент

 723019 / 14 за Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

 723019 / 15 за Корпоративен финансиски менаџмент

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.