ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА ТРЕТ ЦИКЛУС

Уписот на трет циклус ќе се врши во деновите 25.10. – 3.11.2021 година, во Службата за трет циклус од 11,00 часот до 14,00 часот.

При уписот потребно е примените  кандидати да ги приложат следниве документи:

  • Сите документи во оригинал или фотокопија заверена на нотар, кои кандидатите ги доставиле скенирани преку електронска пошта согласно конкурсот;
  • Индекс и две фотографии (3,5х4,5);
  • Извод од матична книга на родени (може и во фотокопија);
  • Согласност од ментор, потпишана од менторот и студентот во два примероци;
  • Пријава за запишување на предметите, потпишана од менторот и од студентот во два примероци;
  • Образец за запишување семестар на кој ќе ги напишете задолжителните и изборните активности од првиот семестар;
  • Уплатница од 900 евра во денарска противвредност за прва рата партиципација (уплата за прв семестар) на следната сметка:
   • Уплатата се врши на Образец ПП 50
   • Назив на примачот Економски факултет-Скопје
   • Банка на примачот НБРМ Сметка 100000000063095
   • Сметка на буџетски корисник 1600103697 788 10
   • Приходна шифра и програма 723011 41

 Во цел на дознака-                      името на студиската програма и целта на уплатата

 Во повикување на број               723011 / 02 – Економски науки

                                                           723011 /03- Статистички методи за бизнис и економија

                                                           723011 /05- Организациски науки и управување (менаџмент)

  • При плаќањето на првата рата, 250 евра во денарска противвредност примените кандидати плаќаат на Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
   • Уплатата се врши на Образец ПП 50
   • Назив на примачот Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
   • Банка на примачот НБРМ Сметка 100000000063095
   • Сметка на буџетски корисник 160 010 3689 788 18;
   • Приходна шифра и програма 723012 41                                                
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.