Конечна ранг листа по департмани на примени кандидати во првиот уписен рок на Економски факултет – Прв циклус студии

Почитувани,

Во прилог следи конечната ранг листа на примени кандидати кои се пријавиле за упис во првиот уписен рок на Економскиот факултет – Скопје и информација за запишување на истите согласно Конкурсот за упис на нови студенти во учебната 2022-2023 година.

Конечна ранг листа на примени кандидати во прв уписен рок 2022/23

ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ПРИМЕНИ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК

9, 12 и 13.09.2022

Запишувањето ќе се врши од 8,30-15,30ч, по департмани, како што следува:

09.09.2022 – петок

 

департман

квота

 

Предавална 4

 

 

 

Е-БИЗНИС

 

 

Запишани во ДРЖАВНА квота

МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА

СИТЕ КВОТИ

Одделение за студентски прашања

 

СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

 

 

Запишани во ДРЖАВНА квота

МЕНАЏМЕНТ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО

 

 

Амфитеатар 2

ФИНАНСИИ

 

Запишани во ДРЖАВНА квота

 

 

МАРКЕТИНГ

 

12.09.2022 – понеделник

 

департман

квота

 

Предавална 4

 

 

 

Е-БИЗНИС

 

Запишани во квота со КОФИНАНСИРАЊЕ и ВОНРЕДНИ

 

Одделение за студентски прашања

 

 

СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

 

Запишани во квота со КОФИНАНСИРАЊЕ и ВОНРЕДНИ

 

Амфитеатар 2

 

МАРКЕТИНГ

 

Запишани во квота со КОФИНАНСИРАЊЕ и ВОНРЕДНИ

 

13.09.2022 – вторник

 

департман

квота

 

Предавална 4

 

 

 

ЕКОНОМИЈА

 

СИТЕ КВОТИ

 

Одделение за студентски прашања

 

 

МЕНАЏМЕНТ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО

 

Запишани во квота со КОФИНАНСИРАЊЕ и ВОНРЕДНИ

 

Амфитеатар 2

 

ФИНАНСИИ

 

Запишани во квота со КОФИНАНСИРАЊЕ и ВОНРЕДНИ

 

08,15 – 15,00 – пред секоја просторија за запишување ќе може да подигнете Водич низ студиите, Наставни програми и договори за студирање.

 * Распоредот за запишување даден во табелата е направен заради оптимизација на време и ресусрси, но примените кандидати независно во која квота припаѓаат можат да се запишат на еден од посочените датуми 9, 12 и 13.09.2022* 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023

ВАЖНО:

СИТЕ ДОКУМЕНТИ ВО МАТЕРИЈАЛНА, ОРИГИНАЛНА ФОРМА КОИ ГИ ПРИКАЧИВТЕ ВО IKNOW – СОГЛАСНО КОНКУРСОТ ЗА УПИС и:

 

  1. Индекс и студентска легитимација
  2. Три фотографии (две 3.5 х 4.5 см и една 2х3 см )
  3. Пријавни листови (за упис на семестар и статистички лист)
  4. Потврда за уплата на 100 евра (државна квота); 200 евра (кофинансирање, вонредни) (прва рата од партиципација); зависно од квотата во која студентот припаѓа во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723012

Програма 41

 

  1. Потврда за уплатени 750,00 денари – за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со назнака Одлука на УКИМ за ИКСА, Економски факултет, на

– жиро сметка 160010368978818,

– депонент НБРМ со трезорска сметка 100000000063095,

– повикување на број 723012,

– програма 41

– цел на дознака:  ИКСА за Економски факултет

 

  1. 6. Договор за студирање на Економски факултет (се подига на факултет на денот на уписот)

 

ИСТОВРЕМЕНО за упис на зимскиот семестар 2022/2023 се поднесува

 

  1. 7. Потврда за уплата на 3600 денари (прва рата) за: Предметни програми, Водич низ студиите, книжен фонд, штети, тетратки за писмен испит, шифрарници е-услуги и е-платформи и за студентски интернет центар. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723013

– Програма 41

 

8. Пополнет индекс и впишани предмети од зимски семестар ЛИНК

 

Со почит,

Економски факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.