Конечни ранг листи на кандидати примени во првиот уписен рок на Економскиот факултет – Скопје

Почитувани,

Во прилог следат конечните ранг листи на кандидатите кои се пријавиле за упис во првиот уписен рок на Економскиот факултет – Скопје, согласно Конкурсот за упис на нови студенти во учебната 2021-2022 година.

Конечни ранг листи на примени кандидати во првиот уписен рок 2021/2022

Одлука по поднесени приговори за прв уписен рок 2021/2022

ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ПРИМЕНИ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК

9, 10 и 13.09.2021

Запишувањето ќе се врши од 8,30-15,30ч, по департмани, како што следува:

 

09.09.2021 – четврток

 

департман

квота

 

Предавална 1

 

 

Е-БИЗНИС

 

 

Запишани во ДРЖАВНА квота

МАРКЕТИНГ

 

Предавална 5

 

СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

 

 

Запишани во ДРЖАВНА квота

МЕНАЏМЕНТ

 

 

Амфитеатар 2

ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Запишани во ДРЖАВНА квота

НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

 

СИТЕ КВОТИ

 

10.09.2021 – петок

 

департман

квота

 

Предавална 1

 

 

 

Е-БИЗНИС

 

Запишани во квота со КОФИНАНСИРАЊЕ и ВОНРЕДНИ

 

Предавална 5

 

 

СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

 

Запишани во квота со КОФИНАНСИРАЊЕ и ВОНРЕДНИ

 

Амфитеатар 2

 

МЕНАЏМЕНТ

 

Запишани во квота со КОФИНАНСИРАЊЕ и ВОНРЕДНИ

 

13.09.2021 – понеделник

 

департман

квота

 

Предавална 1

 

 

 

МАРКЕТИНГ

Запишани во квота со КОФИНАНСИРАЊЕ и ВОНРЕДНИ

 

Предавална 5

 

 

ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

 

Запишани во квота со КОФИНАНСИРАЊЕ и ВОНРЕДНИ

 

Амфитеатар 2

 

ЕКОНОМИЈА

 

СИТЕ КВОТИ

 

 

08,15 – 15,00 – пред секоја просторија за запишување ќе може да подигнете Водич низ студиите, Наставни програми и договори за студирање.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022

ВАЖНО:

СИТЕ ДОКУМЕНТИ ВО МАТЕРИЈАЛНА, ОРИГИНАЛНА ФОРМА КОИ ГИ ПРИКАЧИВТЕ ВО IKNOW – СОГЛАСНО КОНКУРСОТ ЗА УПИС и:

  1. Индекс и студентска легитимација (од книжара)
  2. Три фотографии (две 3.5 х 4.5 см и една 2х3 см )
  3. Пријавни листови (за упис на семестар и статистички лист – од книжара)
  4. Потврда за уплата на 100 евра (државна квота); 200 евра (кофинансирање, вонредни) (прва рата од партиципација); зависно од квотата во која студентот припаѓа во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723012

Програма 41

  1. Потврда за уплатени 750,00 денари – за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со назнака Одлука на УКИМ за ИКСА, Економски факултет, на

– жиро сметка 160010368978818,

– депонент НБРМ со трезорска сметка 100000000063095,

– повикување на број 723012,

– програма 41

– цел на дознака:  ИКСА за Економски факултет

  1. 6. Договор за студирање на Економски факултет (се подига на факултет на денот на уписот)

ИСТОВРЕМЕНО за упис на зимскиот семестар 2021/2022 се поднесува

  1. 7. Потврда за уплата на 3600 денари (прва рата) за: Предметни програми, Водич низ студиите, книжен фонд, штети, тетратки за писмен испит, шифрарници е-услуги и е-платформи и за студентски интернет центар. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723013

– Програма 41

 

Со почит,

Економски факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.