Конкурс за ТРЕТ циклус студии со список на слободни ментори 2022/23

Почитувани,

Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година е објавен и истиот е достапен на следниот линк:

https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_III_ciklus_2022-23.pdf

УСЛОВИ И НАЧИН НА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ:

На докторски студии можат да се запишат лица кои завршиле соодветни академски студии и кои ги исполнуваат следниве основни услови:

 • завршени втор циклус академски студии со стекнати најмалку 300 ЕКТС-кредити од првиот и вториот циклус студии збирно;
 • завршени постдипломски студии на студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем, на кои им се признаваат 60 кредити за организирана академска обука и предавања и друг вид комуникациски активности;
 • стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани професии, со стекнати најмалку 300 ЕКТС-кредити, или со завршени интегрирани студии со 360 кредити;
 • остварен просечен успех од претходно завршеното образование (прв и втор циклус студии посебно, односно на интегрираните студии), од најмалку 8,00;
 • познавање на англиски јазик и стекнат сертификат/уверение за познавање на англиски јазик.

Рокови за пријавување и запишување на кандидатите

Рок за пријавување и запишувањеПрв уписен рокВтор уписен рок
Пријавување на кандидатите19.9.2022 – 7.10.202212.12.2022 – 23.12.2022
Објавување прелиминарни листи14.10.202228.12.2022
Одлучување по приговори20.10.202210.1.2023
Објавување конечни листи24.10.202217.1.2023
Запишување на кандидатите26.10.2022 – 4.11.202223.1.2023 – 27.1.2023

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

 • пријавен лист со назначување на избраната студиска програма за која конкурира https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/SSDS/O1-PK-Prijaven-list-za-konkuriranje.docx
 • првична согласност на ментор од листата на ментори https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/SSDS/O2-PSM-Prvichna-soglasnost-na-mentor.docx
 • писмо за мотивација со назначување на областа на истражување;
 • кратка биографија;
 • уверение за положени испити од прв циклус студии, односно од додипломски студии;
 • уверение за положени испити од втор циклус студии, односно од постдипломски студии;
 • диплома од прв циклус студии, односно од додипломски студии;
 • диплома од втор циклус студии, односно од постдипломски студии;
 • сертификат/уверение за познавање на англиски јазик. Познавање на англиски јазик, што се докажува со уверение или сертификат издаден од Филолошкиот факултет „Блаже Конески” во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за ниво Б2 според Европската јазична рамка на Сoветот на Европа, меѓународен сертификат за истото ниво издаден од официјален европски тестатор, утврден со конкурсот или диплома за претходно стекнато образование – додипломски студии (прв циклус) и/или постдипломски студии (втор циклус) каде што студиската програма се изведувала на англиски јазик.
 • кандидатите кои своето високо образование, додипломски студии (прв циклус) и постдипломски студии (втор циклус), го завршиле во странство, доставуваат нострифицирани документи, со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување на трет циклус студии – докторски студии, како и еквиваленција на оценките, доколку системот на оценување е различен од Република Северна Македонија.
ОРГАНИЗАЦИСКИ НАУКИ И УПРАВУВАЊЕ (МЕНАЏМЕНТ)  
Ментор Студиска потпрограма Слободни места
Проф.д-р Анита Циунова Шулеска Организациски науки и управување (менаџмент) 1
Проф.д-р Снежана Ристевска Јовановска Организациски науки и управување (менаџмент) 2
Проф.д-р Лидија Пулевска Ивановска Организациски науки и управување (менаџмент) 1
Проф.д-р Сашо Јосимовски Организациски науки и управување (менаџмент) 2
Проф.д-р Ежени Брзовска Организациски науки и управување (менаџмент) 2
Проф.д-р Игор Ивановски Организациски науки и управување (менаџмент) 1
Проф.д-р Мијалче Санта Организациски науки и управување (менаџмент) 3
Проф. д-р Александра Ј.Илиев Организациски науки и управување (менаџмент) 2
Проф.д-р Кирил Постолов Организациски науки и управување (менаџмент) 3
Проф.д-р Стојан Дебарлиев Организациски науки и управување (менаџмент) 1
Проф.д-р Никола Левков Организациски науки и управување (менаџмент) 3
Проф.д-р Предраг Трпески Организациски науки и управување (менаџмент) 1
Проф.д-р Зорица Божиновска Лазаревска Организациски науки и управување (менаџмент) 1
Проф.д-р Љупчо Ефтимов Организациски науки и управување (менаџмент) 1
Вкупно слободни места / 24
ЕКОНОМСКИ НАУКИ  
Ментор Студиска потпрограма Слободни места
Проф.д-р Таки Фити Економски науки 1
Проф.д-р Горан Петревски Економски науки 2
Проф.д-р Снежана Ристевска Јовановска Економски науки 2
Проф.д-р Ирена Кикеркова Економски науки 3
Проф.д-р Љубомир Кекеновски Економски науки 1
Проф.д р Анита Циунова Шулеска Економски науки 1
Проф.д-р Борче Треновски Економски науки 1
Проф.д-р Кирил Јовановски Економски науки 1
Проф.д-р Ежени Брзовска Економски науки 2
Проф.д-р Игор Ивановски Економски науки 1
Проф.д-р Ѓорѓи Гоцков Економски науки 2
Проф.д-р Александра Ј. Илиев Економски науки 2
Проф.д-р Кирил Постолов Економски науки 3
Проф.д-р Стојан Дебарлиев Економски науки 1
Проф.д-р Предраг Трпески Економски науки 1
Проф.д-р Зорица Божиновска Лазаревска Економски науки 1
Проф.д-р Трајко Славески Економски науки 1
Проф.д-р Љупчо Ефтимов Економски науки 1
Проф.д-р Билјана Ташевска Економски науки 3
Вкупно слободни места / 29
СТАТИСТИЧКИ МЕТОДИ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА  
Ментор Студиска потпрограма Слободни места
Проф.д-р Весна Буцевска Статистички методи за бизнис и економија 2
Проф.д-р Марија Трпкова Несторовска Статистички методи за бизнис и економија 3
Вкупно слободни места / 5
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.