КОНКУРС за упис на нови студенти во учебната 2023/2024

КОНКУРС за упис на нови студенти во учебната 2023/2024

 

Трет рок

 

Пријавување на кандидатите

28.9.2023

 

Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг-листа)

 

 

Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)

 

 

 

Запишување на кандидатите

29.9.2023

 

Економски факултет

(бул. „Гоце Делчев“ бр. 9В)

(8 семестри)

200eu
партиципација

400eu
школарина

400eu
вонредни
школарина

182
вкупно
слободни
места

Е-бизнис0044
Економија036945
Маркетинг01910
Менаџмент и претприемништво0077
Меѓународна трговија053962
Сметководство и ревизија0181028
Финансии0161026

Прием на документите за пријавување на идните студенти на Економскиот факултет – Скопје ќе се врши од 08:30 до 15:30 на 28.09.2023

Документи за пријавување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето се врши во службата за студентски прашања на Економски факултет, без прикачување на документите во електронската пријава.

При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

 1. пријава за запишување (образец А1 – се купува од книжарата на факултетот);
 2. електронска пријава (генерирана од iKnow-системот);
 3. оригинални свидетелства од сите класови;
 4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование);
 5. извод од матичната книга на родените; (оригинал)
 6. доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение) (оригинал);
 7. потврда за уплатa:
  • Административната такса во износ од 50,00 денари
   (Образец ПП 50: Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ;
   Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ХХХ-03161; Конто 722313 00);
  • 300 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеењата:

   Трансакциска сметка
   100000000063095Сметка на буџетскиот корисник1600103697 – 788 – 10Приходна шифра и програма723013 – 41

***Освен горенаведените документи, кандидатите за вонредни студенти поднесуваат и документ за вонредно студирање (М1/М2 образец, нотарски заверен или Лекарско уверение издадено од Универзитетската поликлиника Кузман Јосифовски – Питу, во Скопје)

Со почит,
Економски факултет – Скопје
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.