Одлука по приговори за интерниот оглас за еднородителски семејства

 

Врз основа на одредбите од Одлуката за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии  за студентите чие родителско право го врши само еден родител и критериумите за остварување на ова право за учебната 2021/2022 година, донесена од Универзитетот Св. Кирил и Методиј, во Скопје и Интерниот оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година, Комисијата за спроведување постапка по објавениот Интерен оглас од страна на Економски факултет – Скопје, за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година, ја донесе следната

 

ОДЛУКА

 

Се прифаќа приговорот на кандидатот со индекс бр. 62067.

 

 

20.10.2021 год.                                                                                                                Од Комисијата

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.