Прв циклус: Заверка на зимски и упис на летен семестар 2019/2020

Заверката на зимскиот и упис на летниот семестар 2019/2020 во Одделението за студентски прашања ќе се одвива од 03 14.02.2020, од 10,30-14,00 ч.

од 22.01 – 14.02.2020 отворен е on-line уписот

 

1. ЗАВЕРКА на ЗИМСКИОТ семестар, 2019/2020

Потребни документи:

  1. Образец за заверка на семестар

 

2.УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

– Потребни документи за упис на летен семестар 2019/2020

  1. Образец за упис на семестар
  2. Потврда за уплата на втора рата од партиципација (зависно од квотата на која студентот припаѓа и бројот на кредити кои ги запишува) во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723012

– Програма 41.

3. Потврда за уплата на 1100 денари (втора рата) за: книжен фонд, штети, тетратки, шифрарници за писмен испит, студентски интернет центар. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723013

– Програма 41

4. Доказ (во индекс) за извршен систематски преглед (само за студентите од прва година)

Заверката на зимскиот семестар НА ШАЛТЕР и упис на запишаниот летен семестар ВО ИНДЕКС (исто така НА ШАЛТЕР) ке се одвива согласно следниот распоред:

ПРВА ГОДИНА – 03 и 04.02.2020

ВТОРА ГОДИНА – 05 и 06.02.2020

ТРЕТА ГОДИНА – 07, 10 и 11.02.2020

ЧЕТВРТА ГОДИНА – 12, 13 и 14.02.2020

Непочитување на процедурите и непридржување кон дадениот распоред повлекува надомест за не навремена заверка/упис на семестар

Уписот е не комплетен без поднесување на потребните документи во службата

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.