Маркетинг на услуги

Наслов на наставниот предмет

Маркетинг на услуги

Код

 МКТ 430

Наставник

Проф. д-р Снежана Ристевска-Јовановска

Цели на предметната програма (компетенции):

 По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:

·        да ги идентификуваат карактеристиките на услугите, преку идентификување на елементите според кои тие се разликуваат од производите, а кои се објаснети во рамки на материјата.

·        детално да ги разберат инструментите на маркетингот на услуги преку поврзување на изложената материја, анализа на практични примери и изработка на проекти.

·        да ги споредат и вреднуваат различните маркетинг стратегии од аспект на нивната специфичност кај услугите.

Содржина на предметната програма: 

  • Услуги и услужен сектор
  • Потрошувачите како корисници на услуги
  • Комуникациски микс на услугите
  • Дистрибуција на услугите
  • Ценовна политика на услугите
  • Физички параметри (докази)
  • Кадрите во услужната индустрија
  • Продуктивност и квалитет на услугите
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.