Распоред за одржување на Јануарско-Февруарска испитна сесија – Втор циклус 2022/23

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ: Распоред за одржување на Јануарско-февруарска сесија, 2023
ЈАНУАРСКО ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА 2023

24.01.2023

Час

Просторија

Монетарен систем и политика   7

17:00

П5

Менаџмент на промени/Управување со промените (МБА)   2
Change management   2
Меѓународен менаџмент на човечки ресурси   2
Бизнис информациски системи   5

25.01.2023

17:00

П8

Примена на научно-истражувачки методи во е-бизнис   3
Менаџмент на информациски технологии   1

26.01.2023

17:00

П5

Стратегиско сметководство на менаџмент   4
Финансиски пазари   11
Менаџмент (Менаџмент во осигурув)   1
Менаџмент (MBA менаџмент)   3
Право и регулатива на ЕУ / Право и институции на ЕУ   1
Регионални трговски договори и СТО

27.01.2023

17:00

П5

Менаџмент на перформанси   1
Развој на професионални вештини за вработување  2
New Challenges in HR 10
Локален економски развој   2
Банки и банкарски системи / Напредно банкарство  12

30.01.2023

17:00

П8

Корпоративно управување    5
Меѓународен менаџмент   1
Ревизија/Ревизија и уверување   1
Управување со јавните набавки   2
Државни и локални јавни финансии   2

31.01.2023

17:00

П5

Маркетинг менаџмент    3
Модерни технологии за е-бизнис    2
Квантитативни методи за финансиски менаџмент   2
Спојување и аквизиции помеѓу компаниите   1
Единствен пазар на ЕУ   1
Cross-Cultural HR Management   10
Деловна етика   1

01.02.2023

17:00

П8

Теорија на организација    3
Современи монетарни концепции   1
Економија на јавниот сектор   2

02.02.2023

17:00

П8

Менаџмент на знаење   2
Портфолио менаџ./Портф на хартии од вредност   3
Менаџмент во осигурување  1
Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното финансирање   1

03.02.2023

17:00

А3

Social Media Platforms in HRM   10
Интернет маркетинг апликации и алатки    2
Монетарна и фискална политика на ЕУ   8
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси   7
Strategic Human Resource Management   10

06.02.2023

17:00

П8

Финансиски менаџмент   1
Менаџмент на мал бизнис   1
Менаџмент на синџирот на снабдување   5
Оперативна стратегија   2

07.02.2023

17:00

П5

Анализа на финансиски извештаи и вреднување   1
Јавни финансии    19

08.02.2023

17:00

П5

Монетарна анализа   10
Дизајнирање на бизнис процес   5
Менаџмент на корпоративни ризици/ Менаџмент на ризик   3
Организациско однесување   4
Маркетинг истражување / Методи на маркетинг истражување   1

09.02.2023

17:00

П8

Методи на научно-истражувачка работа   1
Финансии на  корпорации   6
Напреден финансиски менаџмент   3

10.02.2023

Економски раст и развој- теории и развојни политики   1

17:00

П5

Стратегиски менаџмент   7
Business Research Methods & Analytics  2
Нови можности и претприемништво / Одржливо претприемништво   4
Меѓународни финансии   4
Глобални информациски структури   1
Екстерно известување/Финансиско известување   2
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.