fbpx

Наслов на наставниот предмет

Интерна ревизија

Код

АCC 430

Наставник

Проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба:

 • Да се запознаат со клучните аспекти на интерната ревизија и нејзината улога во раз виените економии;
 • Да  ја  осознаат професионалната и законската регулатива иманентна за интерната рев изија;
 • Да ги развијат способностите за професионално расудување и примена на професионален ск ептицизам;
 • Да стекнат сознанија за основните чекори од процесот на интерна ревизија почнувајќи од планирање, испитување и оценка на интерната контрола преку прибирање и оценка на ревизорските докази, до сумирање на сознанијата, пишување на извештајот и комуницирање со врвниот менаџмент на деловниот ентитет;
 • Да стекнат сознанија за методолошкиот пристап на интерните ревизори при спроведување на ревизи ја на успешност;
 • Да  се  запознаат  со  пристапот  на интерниот ревизор при откривање на симптоми на измама и неговата одговорност во спречување и откривање на измамите.

Содржина на предметната програма:

 1. Поим, улога и значење на интерната ревизија во современите економии;
 2. Интерната ревизија како сегмент од корпоративното управување;
 3. Професионална едукација на интерните ревизори;
 4. Вештини кои треба да ги поседува интерниот ревизор;
 5. Законско регулирање на интерната ревизија во Р. Македонија;
 6. Професионално регулирање на интерната ревизија во Р. Македонија;
 7. Деловни процеси и ризици;
 8. КОСО 2013 – Новата концепциска рамка на интерната контрола;
 9. Процес на интерна ревизија;
 10. Развивање на годишен ревизорски план;
 11. Прибирање и оценка на ревизорски докази во интерната ревизија;
 12. Известување во интерната ревизија;
 13. Работна документација во интерната ревизија;
 14. Интерна ревизија и измамите;
 15. Ревизија на успешност;
 16. Управување со департманот за интерна ревизија.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.