fbpx

Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Решение за акредитација на студиската програма ЛИНК

Решение за почеток со работа на студиската програма ЛИНК

Економски развој и меѓународни финансии

Последипломските студии на Економски развој и меѓународни финансии се организирани во три семестри, од кои во два семестри се организира настава, а во третиот се пријавува и се изработува магистерскиот труд. Студиите се состојат од 8 предмети за кои се организирани предавања, континуирана оценка и испитување на студентите. Бројот на часовите за редовна настава и менторска настава се определува според бројот на пријавените студенти.

Цели

Цел на студиската програма од вториот циклус студии од областа на ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на економскиот развој и меѓународните финансии и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.

Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:

 Знаење и разбирање:

 • да им понуди на студентите знаења за современите текови на развој на макроекономијата и на теоријата на економскиот раст и развој;
 • оспособување на студентите да ги разбираат алтернативните можности за комбинирање на макроекономските политики во зависност од промените во макроекономското окружување;
 • да им овозможи на студентите разбирање на процесот на економски раст и развој и политиките и институционалните реформи за постигнување побрз раст и одржлив развој;
 • обезбедување современи знаења за тековите и механизмите на меѓународно финансирање на економскиот развој, пред се во земјите во развој, и нивното влијание врз Република Македонија;
 • разбирање на структурните, технолошките и институционалните промени во меѓународната економија и меѓународното бизнис окружување.

            Примена на знаењето и разбирањето:

 • способности за анализа и формулирање стабилизациони макроекономски политики;
 • способности за анализа и формулирање политики и реформи за забрзан економски раст и одржлив економски развој;
 • знаења применливи во контекст на градењето односи на Република Македонија со клучните меѓународни економски и финансиски институции.

            Способност за проценка:

 • способност за проценка на макроекономската ситуација и клучните макроекономски проблеми и приоритети на РМ;
 • способност за дијагностицирање на промените во меѓународното економском деловно и финансиско окружување со цел формулирање соодветни политики.

            Комуникациски вештини:

 • вештини за ефективно презентирање на јавноста и на стручните инстанци на макроекономките движења и параметри;
 • вештини за ефективно презентирање на јавноста и на стручните инстанци на потребните мерки на макроекономските политики и реформите во економките институции.

             Вештини на учење:

 • вештини за анализа и разбирање на теоретските модели на модерната макроекономија и теоријата на економскиот раст и развој;
 • вештини за емпириска анализа и разбирање на практичните аспекти на меѓународните економски и деловни односи.

Понатамошни студии

Студентите можат да се запишат на докторски студии кои се организираат од страна на Економскиот факултет во Скопје, или на меѓународни универзитети во странство.

Семестар   1
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
EDIF510Економски раст и развој-теории и развојни политики406,00Проф. д-р Владимир Филиповски
EDIF520Современите макроекономски концепции и политики406,00Проф. д-р Трајко Славески
EDF530Странските директни инвестиции и глобалните синџирири на вредноста406,00Проф. д-р Ирена Кикеркова
EDF540Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното финансирање407,00Проф. д-р Владимир Филиповски

Семестар   2
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
 Изборен предмет од Економски факултет*406,00 
 Изборен предмет од Економски факултет*406,00 
 Изборен предмет од Економски факултет*406,00 
 Магистерски труд 18 

Зимски
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
ER UKIMИзборен предмет од Листа на УКИМ402,00 
Летен
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
ER 503055Технолошкиот развој и глобализацијата407,00Гоце Петрески
ER 503058Меѓународни финансиски и трговски институции и економскиот развој407,00Наталија Николовска
ER 503056Меѓународниот бизнис и економскиот развој407,00Бобек Шуклев
ER 503057Меѓународна економија407,00Ирена Кикеркова
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.