fbpx

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК.

Е-бизнис менаџмент - едногодишни

Услови за запишување и напредување на студиите

На студиската програма по Е-бизнис менаџмент можат да се запишат студенти кои завршиле четворогодишни додипломски студии или завршиле студиска програма од прв циклус студии според ЕКТС со вкупен број на 240 кредити.

На студиската програма можат да се запишат студенти од било која област бидејќи е-бизнис моделите кои се предмет на изучување на студиите се користат во сите области на општеството и економијата.

По завршувањето на предвидените активности, се добива диплома Магистер по економски науки од областа на е-бизнис менаџмент.

Компетентност за работни места

 • работни места во областа на бизнисот и на економијата кои базираат на поинтензивно користење на ИКТ (информациско-комуникациски технологии);
 • менаџери на компании коишто интензивно користат веб базирани технологии во контактите со добавувачите, купувачите, финансиските институции и јавниот сектор;
 • менаџери кои организираат дизајнирање и развој на веб базирани информациски системи во големи, средни и мали претпријатија;
 • работни места во јавниот сектор кои користат веб базирани услуги кон граѓаните и компаниите;
 • работни места во компании за дизајнирање и користење на веб базирани технологии;
 • маркетинг менаџери кои развиваат маркетинг стратегии преку интернет и други безжични технологии;
 • менаџери на дигитални претпријатија;
 • вршење на консултантски услуги поврзани со дизајнирање и имплементација на е-бизнис решенија во приватниот и јавниот сектор.

Општи и специфични компетенции

Преку континуиран трансфер на современи и продлабочени знаења за примената на новите информациско-комуникациски технологии во деловното работење, студентите по завршувањето на студиската програма од втор циклус студии по Е-бизнис менаџмент ќе се стекнат со следните генерички (општи) компетенции:

 • Способност за работа во интердисциплинарни тимови во организации во глобално и мултикултурно окружување;
 • Способност за анализа, синтеза и критичка евалуација на факти и решавање на бизнис проблеми;
 • Способност за поврзување на теоретските знаења со нивна практична примена;
 • Способност за креативност и иновативност при создавање на нови идеи и решенија;
 • Способност за донесување на квалитетни бизнис одлуки.

Студентите ќе се стекнат и со следниве специфични компетенции:

 • Стекнување продлабочени знаења за современите светски практики на менаџирање на е-бизнис;
 • Способност за препознавање на потенцијалите и можностите од информациско-комуникациските технологии како потикнувачи на промените во економијата базирана на знаење;
 • Способност за истражување и предвидување на потребите од имплементација на е-бизнис решенија во областа на бизнисот и економијата;
 • Способност за дизајнирање, креирање, имплементација и менаџирање со е-бизнис решенија и веб базирани информациски системи во согласност со стратегиските цели на организациите;
 • Способност за идентификување, мапирање, анализирање и презентирање подобрени бизнис процеси;
 • Стекнување на консалтинг вештини од областа на е-бизнисот во приватниот и јавниот сектор;
 • Способност за развивање маркетинг стратегии преку интернет и други безжични технологии;
 • Способност за разбирaње и анализирање на теориите и практиките во рамките на е-влада;
 • Способност за менаџирање со синџирот на снабдување;
 • Способност за продолжување на образованието во трет циклус студии.
Семестар   1
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBU 510Дизајнирање на бизнис процеси во е-бизнис 407,00

Проф. д-р Калина Треневска Благоева

Проф. д-р Марина Мијоска

EBU 560Бизнис информациски системи407,00Проф. д-р Сашо Јосимовски
EBU 550Менаџмент на синџирот на снабдување407,00Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска
Семестар   2
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBUМагистерски труд 16,00 
 
Зимски
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBU 590Модерни технологии за е-бизнис407,00

Проф. д-р Сашо Јосимовски  

Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска

EBU 530Интернет маркетинг апликации и алатки407,00Проф. д-р Димитар Јовевски
 Изборен предмет од листата на УКИМ   
Летен
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBU 580Оперативна стратегија407,00Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска
EBU 520Е-влада407,00

Проф. д-р Калина Треневска Благоева

Проф. д-р Марина Мијоска

EBU 570Менаџмент со информациски технологии407,00Проф. д-р Сашо Јосимовски
EBU 540Глобални информациски инфраструктури407,00Проф. д-р Мијалче Санта 
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.