fbpx

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК.

Е-бизнис менаџмент - едногодишни

Услови за запишување и напредување на студиите

На студиската програма по Е-бизнис менаџмент можат да се запишат студенти кои завршиле четворогодишни додипломски студии или завршиле студиска програма од прв циклус студии според ЕКТС со вкупен број на 240 кредити.

На студиската програма можат да се запишат студенти од било која област бидејќи е-бизнис моделите кои се предмет на изучување на студиите се користат во сите области на општеството и економијата.

По завршувањето на предвидените активности, се добива диплома Магистер по економски науки од областа на е-бизнис менаџмент.

Компетентност за работни места

 • Во областа на бизнисот и економијата кои се базираат на интензивна употреба на ИКТ;
 • Во компании кои што интензивно користат веб базирани технологии во контактите со добавувачите, купувачите, финансиските институции и јавниот сектор;
 • На дизајнирање и на развој на веб базирани информациски системи во големи, средни и мали претпријатија;
 • Во јавниот сектор кој користи веб базирани услуги кон граѓаните и компаниите;

Општи и специфични компетенции

 • Работа во интердисциплинарни тимови во глобално и мултикултурно окружување;
 • Анализа, синтеза и критичка евалуација на факти и за донесување на квалитетни бизнис одлуки;
 • Поврзување на теоретските знаења со нивна практична примена;
 • Препознавање на потенцијалите и можностите од ИКТ како потикнувач на промените во економијата базирана на знаење;
 •  Дизајнирање, имплементација и менаџирање со е-бизнис решенија и веб базирани информациски системи во согласност со стратегиските цели на организациите;
 • Консалтинг вештини од областа на е-бизнисот во приватниот и јавниот сектор;
 • Развивање маркетинг стратегии преку интернет и други безжични технологии;
 • Разбирaње и анализирање на теориите и практиките во рамките на е-влада;
 • Менаџирање со синџирот на снабдување;
 • Продолжување на образованието во трет циклус студии.

♦ Брошурата за студиите може да се преземе тука.

Семестар   1
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBU 510Дизајнирање на бизнис процеси во е-бизнис 2007,00Калина Треневска Благоева
EBU 580Стратегиски менаџмент на е-бизнис1757,00Љубомир Дракулевски
EBU 550Менаџмент на синџирот на снабдување1757,00Лидија Пулевска Ивановска
EBU 560Системска анализа и дизајн1757,00Сашо Јосимовски

Семестар   2
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBUМагистерски труд 16,00 
 
Зимски
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBU-UKIMИзборен предмет од Листа на УКИМ402,00 
Летен
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBU 530Интернет маркетинг апликации и алатки1257,00Анита Циунова-Шулеска
EBU 520Е-влада и е-управување1257,00Сашо Јосимовски
EBU 570Сметководствени и финансиски алатки за одлучување во е-бизнисот1257,00Зорица Божиновска – Лазаревска
EBU 540Креирање и дизајнирање на е-бизнис решенија1257,00Калина Треневска Благоева
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.