fbpx

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Менаџмент во осигурувањето

Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:

 Знаење и разбирање:

 • Стекнување на знаења и способности кои ќе овозможат успешно соочување со постојните промени и предизвици од областа на менаџментот во осигурувањето и со се посложеите услови на донесување деловни одлуки во динамичната бизнис клима во 21 век.
 • Оспособување на менаџерите за донесување на одлуки од областа на менаџментот во осигурувањето.
 • Создавање на менаџери со ефикасни аналитички способности за управување со ризикот во осигурувањето.
 • Зголемување на свеста за важноста на менаџменто во осигурувањето и за неговиот придонес во општеството.

  Примена на знаењето и разбирањето:

 • Способност за управување со ризикот од осигурувањето.
 • Способност за дијагностицирање на проблеми и донесување на одлуки од областа на менаџментот во осигурувањето.
 • Способност за генерирање  нови идеи и решенија.

Способност за проценка:

 • Способност за решавање на проблеми од областа на микро и макро економијата.
 • Практична примена на стекнататите напредни знаења од финансиска и актуарска математика.
 • Способност за користење на теоријата и моделите на веројатноста.
 • Управување со општото и посебното окружување кај осигурителните друштва.
 • Способност за користење на современи информациски и сметководствени системи.

Комуникациски вештини:

 • Развивање и унапредување на способности за тимска работа.
 • Способност за лидерство и комуникација применливи во претпријатија од секторот на осигурувањето.
 • Способност за развивање и унапредување на тимска работа.

Вештини на учење:

 • Развива способност за сопствена промоција во академската и бизнис заедницата.
 • Покажува способност за независна идентификација на своите лични потреби и интерес за континуирана едукација и професионален развој.
 • Дизајнира стратегија и планови за промоција на личниот интелектуален развој.

Цели

Цел на студиската програма од вториот циклус студии од областа на Менаџмент во осигурувањето е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на менаџментот во осигурувањето и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена. 

Понатамошни студии

Студентите можат да се запишат на докторски студии кои се организираат од страна на Економскиот факултет во Скопје, или на меѓународни универзитети во странство.

Семестар   1
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
MO 502Осигурување407,00Игор Ивановски
MO 503Статистика во осигурувањето407,00Калина Треневска Благоева

Семестар   2
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
MO 501Менаџмент407,00Леонид Наков
MOМагистерски труд4016,00 
MO 504Финансиска и актуарска математика407,00Игор Ивановски
Зимски
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
MO 505Избрани проблеми од микро и макро економија407,00Таки Фити
MO 506Финансиски и фискален систем407,00Михаил Петковски
MO UKIMИзборен предмет од Листа на УКИМ402,00 
Летен
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
MO 507Информациски технологии во осигурувањето407,00Сашо Јосимовски
MO 508Анализа на финансиските извештаи во осигурителните компании407,00Атанаско Атанасовски
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.