Департман економија

Целта на студиската програма е да оформи профил на современ дипломиран економист, кој ќе поседува знаења од микроекономската и макроекономската теорија и способности за микроекономска и макроекономска анализа. Современите пазарни економии бараат продлабочени знаења за објаснување на микроекономските и макроекономските појави и процеси, а водењето на економските политики на државата бараат способности за емпириска економска анализа, врз база на која се формулираат макроекономските и микроекономските политики.

Студиската програма за прв циклус студии од Економија е структурирана со цел да им овозможи на студентите да се стекнат со знаења, способности и компетенции за разбирање и анализа на економските појави и процеси. Тие економски појави и процеси се однесуваат на микроекономско ниво, односно на ниво на поединечни фирми, на ниво на поединечни пазари на добра и услуги и на пазари на фактори на производство; но исто така, опфатени се појавите и процесите на макроекономско ниво, т.е динамиката на макроекономските агрегати и функционирањето на макроекономските политики на ниво на целокупната македонска економија, дополнето со одредени аспекти на функционирањето на глобалната економија. Врз основа на ваквите знаења, целта е да се оспособат студентите да можат на стручен и креативен начин да ги анализираат, дискутираат и оценуваат алтернативните пристапи во дизајнирањето на микроекономските и макроекономските политики на државата.

Студиска програма на прв циклус студии по Економија е структурирана на начин кој овозможува истата да биде во согласност со потребите и барањата на три групи на заинтерсирани општествени субјекти во рамките на македонската економија.

Најпрво, тоа се потребите на фирмите во производниот сектор на економијата. Фирмите имаат потреба од стручни кадри кои имаат знаења и компетенции за економска анализа на побарувачката, понудата и цените на пазарите на добра и услуги, но и на пазарите на производните фактори (трудот, капиталот, знаењето и иновациите). Во оваа група субјекти спаѓаат: големи, средни и мали претпријатија во приватниот сектор, јавни претпријатија, финансиски институции, стопански комори и сл.

Потоа, тука се потребите на државните институции кои ги формулираат и имплементираат економските политики. Овие институции имаат потреба од стручни кадри кои имаат знаења како за современата економска теорија, така и за изработка на емпириски економски анализи, базирани на современи методологии на квантитативна и квалитативна анализа. Ваквите теоретски и применети знаења и квалификации се неопходни за разбирање на процесите во реалната економија и за избор и формулирање соодветни микроекономски и макроекономски политики, со цел обезбедување услови за забрзан економски раст и долгорочен одржлив развој на македонската економија. Во оваа група на заинтересирани општествени субјекти спаѓаат: Народна банка на РСМ, Министерството за финансии на РСМ, Министерството за економија на РСМ, Владата на РСМ, потоа различни регулаторни институции (Комисијата за заштита на конкуренцијата, Регулаторна комисија за енергетика, Агенција за електронски комуникации и сл.)

Исто така, научно-истражувачки институции, институти и организации, имаат потреба од дипломирани економисти за работни позиции како што се: асистенти на факултетите, научно-стручни соработници и истражувачи. Во овој контекст, студентите од департманот економија можат са вклучат во работа на научно-истражувачки проекти со кои се анализираат различни прашања поврзани со функционирањето на производниот сектор, финансискиот сектор; се оценуваат пристапите, мерките и ефектите на економските политики и институционалните реформи во економскиот, социјалниот и политичкиот систем, насочени кон обезбедување економски раст и развој и сл. 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.