fbpx

Департман економија

Раководител: проф. д-р Владимир Филиповски

Секретар: проф. д-р Билјана Ташевска

ОПШТО ЗА ПРОФИЛОТ: ДИПЛОМИРАНИОТ ЕКОНОМИСТ НА ДЕПАРТМАНОТ ПО ЕКОНОМИЈА

Дипломираниот економист на департманот по Економија е оспособен да ги анализира и разбере клучните микроекономски и макроекономски феномени и процеси и да ги оценува алтернативни решенија за основните економски проблеми на алокација на ресурсите, со кои се соочуваат како поединечните економски субјекти, така и вкупната економија како целина.

СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Дипломираните економисти на департманот по Економија се оспособуваат да вршат економски анализи и да работат на решавање практични економски проблеми во различни форми на претпријатија и деловни организации, приватни и јавни, и во државни институции, односно:

 • државни и други институции и државна администрација (парламент, влада, министерства за финансии, економија и сл., локални самоуправи, управа на јавни приходи, агенција за регионален развој и сл.);
 • регулаторни институции од областа на економската и општествената регулација;
 • централната банка, комерцијални банки и други финансиски институции;
 • дипломатско-конзуларни претставништва на државата во странство;
 • берзи на хартии од вредност;
 • меѓународни организации (нивни претставништва во нашата земја или во други земји);
 • научни и образовни институции (универзитети, факултети, истражувачки институти, средни економски и трговски училишта и сл.);
 • јавни претпријатија во инфраструктурните дејности (електростопанство, пошта, железница, комунални дејности), во образованието, здравството и сл.;
 • приватни претпријатија: мали претприемнички фирми, средни фирми и големи акционерски друштва и сл.

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:

1) Знаење и разбирање:

 • Студентите ќе се оспособат да ги анализираат основните макроекономски агрегати и да ја утврдат нивната меѓусебна динамичка меѓузависност;
 • Студентите ќе се стекнат со знаење и вештини за современа микроекономска анализа на поединечни бизниси и различни пазарни структури во кои дејствуваат бизнисите;
 • Студентите ќе се оспособат критички да ја анализираат компатибилноста, ефикасноста и импликациите од економските политики и нивните инструменти;
 • Студентите ќе се стекнат со знаење и вештини да ги анализираат современите економски процеси во националните економии, регионалните економски интеграции и светската економија.

2)  Примена на знаењето и разбирањето:

 • Да се дијагностицираат пазарните случувања, да се предвидат тенденциите на тие случувања и да се анализираат ефектите на економските политики врз микроекономските агенти и врз пазарните движења;
 • Да се пресметаат основните макроекономски агрегати и биланси и критички да се анализараат постојните макроекономски политики;
 • Да се направи критичка анализа на институционалната структура на економскиот систем и мотивите и поттиците кои тој ги креира за економските субјекти;
 • Да се применат квантитативните методи на макроекономската и микроекономската анализа во формулирање на нови пристапи и во анализата на постојните модели на економски раст во националните економии;
 • Да се даде критичка анализа на развојните економски политики и нивната примена во националното стопанство;
 • Да се анализираат општите процеси на економскиот развој во светот (посебно процесите на регионализација и глобализација на светските економски текови) и нивното влијание врз националната економија.

3)  Способност за проценка:

 • Способност за набљудување и разбирање на економските движења и процеси, како и идентификување и прибирање на релевантни примарни и секундарни податоци, неопходни за анализирање на економските појави и процеси;
 • Способност за оценка на теоретски знаења и избор на аналитички методологии и алатки во клучните подрачја на економската наука;
 • Способност за анализа и интерпретација на податоците и информациите за определени економски движења и промени и нивна примена за решавање на определени економски проблеми.

4) Комуникациски вештини:

 • Соодветна професионална комуникација за воспоставување соработка и презентирање на резултатите од спроведените анализи и истражувања;
 • Способност за независно учество во научни дискусии, иницирање и водење истражувачки активности, тимска работа, критичко размислување, почитување на спротивните ставови и активно слушање на соговорникот;
 • Успешна примена на принципите и кодексите на професионалното деловно комуницирање.

5) Вештини на учење:

 • Развивање вештини за учење, интерактивна дебата, набљудување, базични истражувања и анализи.
 • Вештини за критичко оценување на соодветноста на методите на учење, како и на нивното влијание врз стекнувањето знаења, вештини, компетентност и примена на знаењата во практика;
 • Способност за идентификување на сопствените потреби за континуирана едукација и професионален развој (последипломски, докторски студии) во областа на микроекономијата и макроекономијата и преземање иницијатива за стекнува со нови знаење и вештини.
Прва година задолжителни предмети
Р.бр.ШифраПредметЧасовиECTS
Зимски семестар:
1ECN 110Основи на економијата6+08
2MST 110Математика за економисти4+28
3АCC 110Основи на сметководство4+28
Летен семестар:
5MST 120Статистика за бизнис и економија4+28
Втора година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1ECN 210Макроекономија6+08
2ECN 220Микроекономија6+08
3ECN 240Економика на Македонија6+08
Летен семестар:
4ECN 230Економија на социјалната држава 6+08
5ECN 250Економија на трудот6+08
Трета година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1ECN 310Економија на инвестиции6+08
2ECN 320Економски раст и развој6+08
3ECN 330Економетрија6+08
Летен семестар:
4ECN 350Развој на економската мисла6+08
5ECN 340Регионална и урбана економија6+08
Четврта година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1ECN 440Методи на макроекономската анализа6+08
2ECN 420Економија на јавниот сектор6+08
3FIN230Јавни финансии4+28
Летен семестар:
4ECN 410Државна регулација на бизнисот6+08
5ECN 430Глобалната економија и економските системи6+08

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Наставен план 2008/2009 

Информација за еквиваленција на положени испити според старите наставни планови може да се види ОВДЕ.

Според Акредитацијата на Наставниот план 2008/2009, во текот на студирањето студентот треба да положи 23 задолжителни и минимум 8 изборни предмети и притоа да освои минимум 240 кредити.

Наставниот план 2008/2009 за департманот економија  може да се симне од следниов ЛИНК

Наставен план 2012/2013

Според Акредитацијата на Наставниот план 2012/2013, во текот на студирањето, студентот треба да положи 19 задолжителни предмети (60% од вкупниот број на предмети), 9 изборни предмети од листата на изборни предмети на Економскиот факултет (30% од вкупниот број на предмети), а останатите 3 изборни предмети студентите ги бираат од листата на предмети на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”, на која се вклучени и предмети на Економскиот факултет (10% од вкупниот број на предмети).

Студентите од прва година одбираат изборни предмети од листата на изборни предмети на Економскиот факултет, кои во нумеричкиот дел од шифрата го содржат бројот 1 како прв (пример  шифра MGT 120), студентите од втора година одбираат предмети кои во нумеричкиот дел од шифрата го содржат бројот 1 и / или 2 како прв (пример шифра MGT 240 и/или MGT 120), итн.

Наставниот план 2012/2013 за департманот економија може да го видете на следниов ЛИНК

Водичот за студирање во 2019/20 година може да го симнете на следниов ЛИНК

Водичот за студирање во 2017/18 година може да го симнете на следниов ЛИНК

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.