Департман економија

Раководител: проф. д-р Владимир Филиповски

Секретар:

Дипломираниот економист на департманот по Економија ги познава основите економски законитости и појави и владее со техники за анализа на процесите и состојбите, како и предлагање и избор на решенија за согледаните проблеми.

СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ:

Дипломираните економисти на департманот по Економија се оспособуваат за да вршат (самостојно и во тимска работа) економска анализа и да учествуваат во решавањето на разни економски проблеми каде што ќе може и пошироко да се ангажираат, во разни сфери од општествениот труд, а пред сe следниве:

 • државни и други институции и државна администрација (парламент, влада, министерства, локална самоуправа, стопанска комора, управа на приходи, агенција за регионален развој, други агенции, разни заводи и др.);
 • банки и штедилници (народна банка, деловни банки, штедилници и др.);
 • дипломатско-конзуларни претставништва на државата во странство;
 • берзи-стоковни и берзи на хартии од вредност;
 • меѓународни организации (нивни претставништва во нашата земја или во други земји);
 • научни институции (факултети, економски институти, средни економски и трговски училишта и др.);
 • јавни претпријатија од областа на стопанството и нестопанството (електро¬стопанство, пошта, железница, образование, здравство и др.);
 • разни приватни и мешовити претпријатија (формирање сопствени или вработување во други претпријатија), итн.

Општи и специфични дескриптори на квалификацијата

Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:

1)         Знаење и разбирање:

 • Студентите ќе се оспособат да ги анализираат основните макроекономски агрегати и да ја утврдат нивната меѓусебна условеност во динамичка рамка;
 • Студентите ќе се стекнат со знаење и вештини да ги следат современите микроекономски тенденции, логиката на функционирање и поврзаноста на одделните пазари;
 • Студентите ќе се оспособат критички да ја анализираат компатибилноста, ефикасноста и импликациите од економските политики и нивните инструменти;
 • Студентите ќе се стекнат со знаење и вештини да ги анализираат современите економски процеси во националните економии, регионалните економски интеграции и светската економија.

2)         Примена на знаењето и разбирањето:

 • Да се дијагностицираат реалните пазарни случувања, да се предвидат тенденциите на тие случувања како и да се анализираат ефектите на економските политики врз микроекономските агенти и врз пазарните движења;
 • Да се пресметаат основните макроекономски агрегати и биланси, и критички да се анализараат постојните макроекономски политики;
 • Да се направи критичка анализа на компатибилноста на компонентите и стимулите што ги испорачува економскиот систем;
 • Да се применат квантитативните методи на макро и микроекономската анализа во формулирање на нови пристапи и во анализата на постојните модели на економски раст во националните економии;
 • Да се даде критичка анализа на развојните политики и нивната примена во националното стопанство;
 • Да се анализираат општите процеси на економскиот развој во светот (посебно процесите на транзиција, регионализација и глобализација на светските економски текови) и нивното влијание врз националната економија.

3) Способност за проценка:

 • Способност за набљудување и разбирање на економските движења и процеси, како и идентификување и прибирање на релевантни примарни и секундарни податоци, неопходни за анализирање на економските појави и процеси;
 • Способност за оценка и избор на теоретски знаења, методологии, алатки во клучните подрачја на економската наука;
 • Способност за анализа и интерпретација на добиените податоци, информации за определени движења и промени и нивна примена во креирање решенија за определени економски дилеми и проблеми.

4) Комуникациски вештини:

 • Соодветна професионална комуникација за воспоставување соработка и презентирање на резултатите од спроведените анализи и истражувања;
 • Способност за независно учество во научни дискусии, иницирање и водење активности, тимска работа, критичко размислување, почитување на спротивните ставови и активно слушање на соговорникот;
 • Успешна примена на принципите и кодексите на професионалното деловно комуницирање.

5) Вештини на учење:

 • Развиени вештини за учење, интерактивна дебата, набљудување, базични истражувања и анализи. Критички ја оценува соодветноста на методите на учење како и нивното влијание врз стекнувањето со знаења, вештините, компетентноста и примената во практика;
 • Способност за идентификување на сопствените потреби за континуирана едукација и професионален развој (последипломски, докторски студии) во областа на економијата и презема иницијатива за стекнува со нови знаење и вештини.

ПРВА ГОДИНА

I – СЕМЕСТАР

Ред.бр

Шифра

Предмет

часови

ECTS

1

ECN 110

Основи на економијата

6+0

8

2

MST 110

Математика за економисти

4+2

8

3

АCC 110

Основи на сметководство

4+2

8

II СЕМЕСТАР

5

MST 120

Статистика за бизнис и економија

4+2

8

ВТОРА ГОДИНА

III – СЕМЕСТАР

8

ECN 210

Макроекономија

6+0

8

9

ECN 220

Микроекономија

6+0

8

10

ECN 230

Економија на социјалната држава

6+0

8

IV – СЕМЕСТАР

12

ECN 240

Економика на Македонија

6+0

8

13

ECN 250

Економија на трудот

6+0

8

ТРЕТА ГОДИНА

V – СЕМЕСТАР

16

ECN 310

Економија на инвестиции

6+0

8

17

ECN 320

Економски раст и развој

6+0

8

18

ECN 330

Економетрија

6+0

8

ТРЕТА ГОДИНА

VI – СЕМЕСТАР

20

ECN 350

Развој на економската мисла

6+0

8

21

ECN 340

Регионална и урбана економија

6+0

8

ЧЕТВРТА ГОДИНА

VII – СЕМЕСТАР

24

ECN 440

Методи на макроекономската анализа

6+0

8

25

ECN 420

Економија на јавниот сектор

6+0

8

26

FIN230

Јавни финансии

4+2

8

VIII – СЕМЕСТАР

28

ECN 410

Државна регулација на бизнисот

6+0

8

29

ECN 430

Глобалната економија и економските системи

6+0

8

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Наставен план 2008/2009 

Информација за еквиваленција на положени испити според старите наставни планови може да се види ОВДЕ.

Според Акредитацијата на Наставниот план 2008/2009, во текот на студирањето студентот треба да положи 23 задолжителни и минимум 8 изборни предмети и притоа да освои минимум 240 кредити.

Наставниот план 2008/2009 за департманот економија  може да се симне од следниов ЛИНК

Наставен план 2012/2013

Според Акредитацијата на Наставниот план 2012/2013, во текот на студирањето, студентот треба да положи 19 задолжителни предмети (60% од вкупниот број на предмети), 9 изборни предмети од листата на изборни предмети на Економскиот факултет (30% од вкупниот број на предмети), а останатите 3 изборни предмети студентите ги бираат од листата на предмети на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”, на која се вклучени и предмети на Економскиот факултет (10% од вкупниот број на предмети).

Студентите од прва година одбираат изборни предмети од листата на изборни предмети на Економскиот факултет, кои во нумеричкиот дел од шифрата го содржат бројот 1 како прв (пример  шифра MGT 120), студентите од втора година одбираат предмети кои во нумеричкиот дел од шифрата го содржат бројот 1 и / или 2 како прв (пример шифра MGT 240 и/или MGT 120), итн.

Наставниот план 2012/2013 за департманот економија може да го видете на следниов ЛИНК

Водичот за студирање во 2019/20 година може да го симнете на следниов ЛИНК

Водичот за студирање во 2017/18 година може да го симнете на следниов ЛИНК

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.