Департман Е-бизнис

Цел на студиската програма е да овозможи создавање на високообразован кадар кој ќе ги има усвоено современите принципи на работење преку дисциплини кои ќе им овозможат на студентите да се здобијат со знаење и практични вештини за работа со технологии кои ја подржуваат имплементацијата на електронскиот бизнис во компаниите, како и знаења и вештини кои ќе им овозможат на студентите вклучување во процесите на дигитална трансфромација на современите бизниси и организации, како и општетсвото во целина. Поконкретно, преку преку соодветните дисциплини во студиската прорама по Е-бизнис,  внимателно дизајнирани да одговорат на потребите на бизнис окружувањето и следејќи ги светските трендови и практики, студентите ќе стекнат знаење и вештни за основите на е-бизнисот и дигиталната економија, дигитализација на каналите на продажба, одосноно е-комерција, дигитални иновации, дигиталниот маркетинг, виралниот маркетинг и маркетингот преку социјални медиуми, знеања од областа на бизнис информациските системи, системите за деловно работење, менаџментот на информациско-комуникациските технологии (ИКТ), мрежните пазари и конкуренцијата, менаџмент и автоматизација на бизнис процесите, дигитализација и унапредување на однсите со купувачите преку современи дигитални алатки односно нови начини на вмрежување на потрошувачите и организациите, дигитализација на односите со добавувачите и синџирите на снабдување, дизајнирање на информациски ситеми, дизајн и развој на веб, програмирање на бизнис апликации, бази на податоци, управување  однсно аналитика на бизнис податоци и сл.

Поради рапидниот технолошки развој и особено со развојот на интернетот и социјалните медиуми, компаниите се исправени пред предизвикот континуирано да се прилагодуваат на тие промени, и да бидат генератори на иновации и нови бизнис модели базирани на технологии, со цел да држат чекор со конкуренцијата на домашниот и меѓународниот пазар без разлика дали се пристутни офлајн и/или онлајн на пазарот. Дигиталната траснформација на работењето е од клучно значење за постигнување деловен успех, но и за опстанок во денешното глобално и динамично окружување и во приватниот и во јавниот сектор. За таа цел компаниите треба да применат холистички пристап и успешно да ги имплементираат дигиталните технологии, како и е-бизнис модели и стратегии во работењето.  Клучен елемент за реализација на овие стратегиски активности е стручен и компетентен кадар кој ќе може во целост да одговори на овие предизвици. На тој начин бизнис заедницата ќе може соодветно да одговори на предизвиците на дигиталната трансформација која е неизбежна во сите сферои на живеење и работење. Денес компаниите имаат потреба од квалификуван кадар кој е способен да работи во услови на интензивна примена на дигитални технологии и да учествува во пазари со поголема конкурентност и со поголема софистицираност на пазарните механизми, кадар кој ќе биде во позиција соодветно да одговори на предизвиците и проактивно да ги искористи можностите на технологиите и дигитализацијата за да обезбеди конкурентност и подобри организациски перформанси.

Студиската програма по е-бизнис е внимателно структуирана со цел да креира високо образовен кадар кој ќе биде способен да се вклучи во процесите на дигитална трансформација во организациите и/или општетсвото во целина и да ги менаџира предизвиците при воведување на дигитални иновации во работењето. Целта на студиската програма по Е-бизнис е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на е-бизнисот и со специфични дигитални вештини за примена на ова знаење во практиката.

Содржината на предметните програми е усогласена и структуирана според современите предизвици и потреби на општеството за создавање на кадар кој ќе биде способен да ја следи динамиката на глобалната дигитална трансформација и зголемената потреба за водење на бизнисот со помош на дигитални иновации и алатки.

За остварување на овие цели студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена. Предметните програми застапени во студиската програма ги прошируваат и продлабочуваат знаењата од областа на е-бизнис низ повеќе потесно специјализирани предмети, кои придонесуваат за посебен образовен профил од областа на е-бизнис (основи на е-бизнис, дигитална економија, информациони технологии, дигитален маркетинг, дигитални иновации, бази на податоци за бизнис, бизнис логистика, менаџмент на бизнис процеси, дизајн и развој на веб, програмирање на бизнис апликации, ЕРП системи, системска анализа и дизајн на информациски системи, аналитика на бизнис податоци, менаџмент на односи со потрошувачи, е-бизнис дистрибутивни канали, маркетинг преку социјални медиуми).

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.