Департман менаџмент

Раководител: проф. д-р Сашо Арсов

Секретар:

Дипломираниот економист на департманот по менаџмент се оспособува за примена на техники за управување со луѓето и процесите, планирање, деловно комуницирање, управување со финансиите и анализа на инвестициските проекти и сл. Според тоа, работните места на кои овие кадри можат да се вработуваат се компаниите од приватниот и јавниот сектор, јавните установи и јавната управа, граѓанските здруженија и други институции.

Општи и специфични дескриптори на квалификацијата 

Со  усвојувањето  на  сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстри ра следниве знаења, способности и вештини:       

1) Знаење и разбирање

 • Ја разбира појмовната определеност, значењето и содржината на менаџментот, менаџерите и функциите на менаџмент ;
 • Покажува знаење за структурирањето, функционирањето и развојот на организацијата, како и важноста на организациската култура и потребата од акцептирањето на организациските промени и организацискиот развој како единствени начини за опстанок на организацијата во современите услови;
 • Го разбира значењето на свесното и планско однесување на претпријатието во современи услови на стопанисување, елементи на стратегиската анализа, избор на вистинска стратегија и проблемите кои се поврзани со спроведување на формулираната стратегија;
 • Демонстрира знаења за современите и напредни концепции за управување со човечките ресурси, како и различни концепти за однесувањето и процесот на мотивација на луѓето во организацијата;
 • Ја разбира улогата на информацијата, информационата технологија и деловните комуникации во менаџментот на современиот бизнис;
 • Стекнува продлабочени знаења од специфични области на функционирањето на претпријатијата, како што се: производниот менаџмент; управувањето со финансиските средства во рамките на претпријатието; управувањето со малите претпријатија и стратегиските аспекти и финансиското одлучување во контекст на меѓународниот менаџмент.

2) Примена на знаењето и разбирањето

 • Применува знаење за подобрување на ефикасноста и ефективноста преку унапредување на менаџмент- функциите во претпријатието;
 • Ја применува методологијата и методите за подготовка на инвестиционите студии и изработката на стратегиските, бизнис и тековните планови во претпријатието;
 • Ги дизајнира организационите делови и ги поврзува во структурата на организацијата, а исто така употребува напредни алатки за истражување на организационата култура и организациските промени и развој;
 • Знае да го одреди местото на луѓето во организационата структура, да ја разбере и да ја стимулира мотивацијата во работата, а се со цел да прерасне во вистински лидер на поединците и групите во организацијата;
 • Применува напредни методи за планирање на потребниот број и структура на вработените, анализа и обликување на работата и работните места, придобивање, селекција, воведување, обука и оценување на успешноста на вработените;
 • Во рамките на специфичните области на функционирањето на претпријатијата, подготвува и донесува одлуки со кои се создаваат услови за производство, ја анализира финансиската состојба на една компанија преку пресметка и интерпретација на познатите финансиски показатели, донесува одлуки за стратегиските и финансиските аспекти на претпријатието во меѓународен контекст.

3) Способност за проценка

 • Способен е да ги идентификува информационите потреби и да управува со информациите и знаењето во организациите, со цел унапредување на ефикасноста и ефективноста во работењето и создавање на конкурентски предности;
 • Ја користи информационата технологија во бизнис – контекст, со цел обезбедување квалитетни и навремени информации за потребите на менаџментот, кои ќе овозможат успешно донесување одлуки;
 • Ги применува квантитативните методи и техниките на економска анализа за решавање на разни деловни проблеми во функционирањето на претпријатието;
 • Способен е да набљудува и идентификува важни состојби и трендови во интерното и екстерното окружување на претпријатието, да анализира, синтетизира и извлекува заклучоци за анализираните состојби и појави.

4) Комуникациски вештини

 • Способен е да комуницира со идеи и да се усогласува во тимска работа;
 • Ги владее говорничките вештини со цел да биде вешт и пријатен говорник и соговорник;
 • Способен е за успешно водење на деловни состаноци и соодветно да се однесува како учесник на состаноци, со цел унапредување на ефикасноста на состаноците во претпријатијата во кои ќе работи во иднина;
 • Поседува вештини за ефективно преговарање со цел склучување на корисни бизнис – договори;
 • Способен е за проценување и презентирање информации врз основа на добиените резултати.

5) Вештини на учење

 • Способен е за успешно совладување на теоретските концепции, да аплицира техники и методологии во специфични научни подрачја и да ги идентификува потребите за  понатамошно  надградување  на  стекнатото знаење;         
 • Поседува способност да партиципира во групни дискусии, критички да анализира теоретски и практични аспекти од работењето на претпријатијата, да изработува и да ги презентира изработените проекти;
 • Способен е знаењето да го изрази преку одговарање на различни типови прашања, како и да анализира конкретни студии на случај од бизнис – практиката.
Прва година задолжителни предмети
Р.бр.ШифраПредметчасовиECTS
Зимски семестар:
1ECN 110Основи на економијата6+08
2MST 110Математика за економисти4+28
3АCC 110Основи на сметководство4+28
4MGT 120Деловна етика6+08
Летен семестар:
5MST 120Статистика за бизнис и економија4+28
Втора година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1MGT 210Основи на менаџмент6+08
2МКТ 210Основи на маркетинг4+28
3MGT 240Менаџмент на човечки ресурси6+08
Летен семестар:
4MGT 230Менаџмент на мал бизнис6+08
Трета година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1MGT 310Стратегиски менаџмент6+08
2MGT 320Менаџмент информациони системи6+08
3MGT 390Финансиски менаџмент6+08
4MGT 395Операциони истражувања6+08
Летен семестар:
5MGT 330Деловно планирање6+08
6MGT 340Инвестиционен менаџмент6+08
Четврта година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1MGT 420Оперативен менаџмент6+08
Летен семестар:
2MGT 440Менаџмент на промени4+28
3АCC 232Управувачко сметководство 14+28
4MGT 430Деловно комуницирање4+28

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Наставен план 2008/2009 

Информација за еквиваленција на положени испити според старите наставни планови може да се види ОВДЕ.

Според Акредитацијата на Наставниот план 2008/2009, во текот на студирањето студентот треба да положи 23 задолжителни и минимум 8 изборни предмети и притоа да освои минимум 240 кредити.

Наставниот план 2008/2009 за департманот надворешна трговија  може да се симне од следниов ЛИНК

Наставен план 2012/2013

Според Акредитацијата на Наставниот план 2012/2013, во текот на студирањето, студентот треба да положи 19 задолжителни предмети (60% од вкупниот број на предмети), 9 изборни предмети од листата на изборни предмети на Економскиот факултет (30% од вкупниот број на предмети), а останатите 3 изборни предмети студентите ги бираат од листата на предмети на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”, на која се вклучени и предмети на Економскиот факултет (10% од вкупниот број на предмети).

Студентите од прва година одбираат изборни предмети од листата на изборни предмети на Економскиот факултет, кои во нумеричкиот дел од шифрата го содржат бројот 1 како прв (пример  шифра MGT 120), студентите од втора година одбираат предмети кои во нумеричкиот дел од шифрата го содржат бројот 1 и / или 2 како прв (пример шифра MGT 240 и/или MGT 120), итн.

Наставниот план 2012/2013 за департманот менаџмент може да го видете на следниов ЛИНК

Водичот за студирање во 2019/20 година може да го симнете на следниов ЛИНК

Водичот за студирање во 2017/18 година може да го симнете на следниов ЛИНК

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.