Трет циклус: потребни документи за упис на кандидати примени во вториот уписен рок, 2019/2020

Документи за запишување

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

 · индекс и пријавни листови;

· две фотографии (две фотографии со димензии 3,5 х 4,5 и една со димензии 2 х 3);

· потврда за уплатена прва рата од школарината.

 

 Школарината се плаќа на 6 еднакви рати, на почетокот на секој семестар, во денарска противвредност. При плаќањето на првата рата, 250 евра во денарска противвредност примените кандидати плаќаат на Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на следнава:

– сметка: 160 010 3689 788 18;

– приходна шифра и програма: 723012 41;

– банка на примач: Народна банка на Република Македонија

 

Остатокот од износот се плаќа на сметка на факултетот/институтот – каде што е вработен раководителот на студиската програма. При промена на раководителот, средствата и понатаму се водат на истата едниница. организатор на студиската програма.

Примач: Економски факултетСкопје
Трансакциска сметка: 100000000063095
Сметка на буџетскиот корисник: 1600103697 – 788 – 10
Приходна шифра и програма: 723011 – 41
Повикување на број за:

  • Организациски науки   723011-05
  •  Економски науки 723011-02
  • Статистички науки  723011-03
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.