Трет циклус – Рокови за пријавување и запишување / Список на ментори, 2023/2024

КОНКУРС за упис на нови студенти во учебната 2023/2024

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ НА

ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

Рок за пријавување и запишувањеПрв уписен рокВтор уписен рок
Пријавување на кандидатите18.9.2023 – 6.10.202311.12.2023 – 22.12.2023
Објавување прелиминарни листи13.10.202328.12.2023
Одлучување по приговори20.10.202312.1.2024
Објавување конечни листи25.10.202322.1.2024
Запишување на кандидатите26.10.2023 – 3.11.202323.1.2024 – 31.1.2024

УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ:

На докторски студии можат да се запишат лица кои завршиле соодветни академски студии и кои ги исполнуваат следниве основни услови: 

 • завршени втор циклус академски студии со стекнати најмалку 300 ЕКТС-кредити од првиот и вториот циклус студии збирно;
 • завршени постдипломски студии на студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем, на кои им се признаваат 60 кредити за организирана академска обука и предавања и друг вид комуникациски активности;
 • стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани професии, со стекнати најмалку 300 ЕКТС-кредити, или со завршени интегрирани студии со 360 кредити;
 • остварен просечен успех од претходно завршеното образование (прв и втор циклус студии посебно, односно на интегрираните студии), од најмалку 8,00
 • познавање на англиски јазик и стекнат сертификат/уверение за познавање на англиски јазик.

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

Пријавувањето се врши во службата за студентски прашања, на единицата организатор на студиската програма. При пријавувањето за запишување на студиската програма на трет циклус студии-докторски студии, кандидатите ги поднесуваат следниве документи во оригинал или фотокопија заверена на нотар:

 • пријавен лист со назначување на избраната студиска програма за која конкурира https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/SSDS/O1-PK-Prijaven-list-za-konkuriranje.docx
 • првична согласност на ментор од листата на ментори https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/SSDS/O2-PSM-Prvichna-soglasnost-na-mentor.docx
 • писмо за мотивација со назначување на областа на истражување;
 • кратка биографија;
 • уверение за положени испити од прв циклус студии, односно од додипломски студии;
 • уверение за положени испити од втор циклус студии, односно од постдипломски студии;
 • диплома од прв циклус студии, односно од додипломски студии;
 • диплома од втор циклус студии, односно од постдипломски студии;
 • сертификат/уверение за познавање на англиски јазик. Познавање на англиски јазик, што се докажува со уверение или сертификат издаден од Филолошкиот факултет „Блаже Конески” во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за ниво Б2 според Европската јазична рамка на Сoветот на Европа, меѓународен сертификат за истото ниво издаден од официјален европски тестатор, утврден со конкурсот или диплома за претходно стекнато образование – додипломски студии (прв циклус) и/или постдипломски студии (втор циклус) каде што студиската програма се изведувала на англиски јазик.

кандидатите кои своето високо образование, додипломски студии (прв циклус) и постдипломски студии (втор циклус), го завршиле во странство, доставуваат нострифицирани документи, со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување на трет циклус студии – докторски студии, како и еквиваленција на оценките, доколку системот на оценување е различен од Република Северна Македонија.

СПИСОК НА МЕНТОРИ СО СЛОБОДНИ МЕСТАЗА КОНКУРСОТ 2023/2024 ГОД. ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ЕКОНОМСКИ НАУКИ

 МенторСтудиска програмаСлободни местаконтакт
1.Проф.д р Горан ПетревскиЕкономски науки2Goran.Petreski@eccf.ukim.edu.mk
2.Проф.д р Снежана Ристевска ЈовановскаЕкономски науки1Snezana.Ristevska-Jovanovska@eccf.ukim.edu.mk
3.Проф.д р Ирена КикерковаЕкономски науки3Irena.Kikerkova@eccf.ukim.edu.mk
4.Проф.д р Љубомир КекеновскиЕкономски науки1Ljubomir.Kekenovski@eccf.ukim.edu.mk
5.Проф.д р Анита Циунова ШулескаЕкономски науки1Anita.Ciunova@eccf.ukim.edu.mk
6.Проф.д-р Кирил ЈовановскиЕкономски науки1Kiril.Jovanovski@eccf.ukim.edu.mk
7.Проф. д-р Ежени БрзовскаЕкономски науки1Ezeni.Brzovska@eccf.ukim.edu.mk
8.Проф.д-р Игор ИвановскиЕкономски науки1Igor.Ivanovski@eccf.ukim.edu.mk
9.Проф.д-р Александра Ј. ИлиевЕкономски науки2Aleksandra.Janeska-Iliev@eccf.ukim.edu.mk
10.Проф.д-р Кирил ПостоловЕкономски науки1Kiril.Postolov@eccf.ukim.edu.mk
11.Проф.д-р Стојан ДебарлиевЕкономски науки2Stojan.Debarliev@eccf.ukim.edu.mk
12.Проф.д-р Предраг ТрпескиЕкономски науки1Predrag.Trpeski@eccf.ukim.edu.mk
13.Трајко СлавескиЕкономски науки1Trajko.Slaveski@eccf.ukim.edu.mk
14.Проф.д-р Љупчо ЕфтимовЕкономски науки1Ljupco.Eftimov@eccf.ukim.edu.mk
15.Проф.д-р Билјана ТашевскаЕкономски науки2Biljana.Tashevska@eccf.ukim.edu.mk
16.Проф.д-р Александар НаумоскиЕкономски науки1Aleksandar.Naumoski@eccf.ukim.edu.mk
17.Проф.д-р Михаил ПетковскиЕкономски науки1Mihail.Petkovski@eccf.ukim.edu.mk
18.Проф.д-р Сашо КосевЕкономски науки1Saso.Kosev@eccf.ukim.edu.mk
19.Проф.д-р Николина Паламидовска СтерјадовскаЕкономски науки3Nikolina.Palamidovska-Sterjadovska@eccf.ukim.edu.mk
20.Проф.д-р Виолета ЦветкоскаЕкономски науки1violeta.cvetkoska@eccf.ukim.edu.mk

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ОРГАНИЗАЦИСКИ НАУКИ И УПРАВУВАЊЕ (МЕНАЏМЕНТ)

 МенторСтудиска програмаСлободни местаконтакт
1.Проф.д р Анита Циунова ШулескаОрганизациски науки и управување (менаџмент)1Anita.Ciunova@eccf.ukim.edu.mk
2.Проф.д р Снежана Ристевска ЈовановскаОрганизациски науки и управување (менаџмент)1Snezana.Ristevska-Jovanovska@eccf.ukim.edu.mk
3.Проф.д-р Лидија Пулевска ИвановскаОрганизациски науки и управување (менаџмент)1Lidija.Pulevska@eccf.ukim.edu.mk
4.Проф.д-р Сашо ЈосимовскиОрганизациски науки и управување (менаџмент)1Saso.Josimovski@eccf.ukim.edu.mk
5.Проф. д-р Ежени БрзовскаОрганизациски науки и управување (менаџмент)1Ezeni.Brzovska@eccf.ukim.edu.mk
6.Проф.д-р Игор ИвановскиОрганизациски науки и управување (менаџмент)1Igor.Ivanovski@eccf.ukim.edu.mk
7.Проф.д-р Мијалче СантаОрганизациски науки и управување (менаџмент)3mijalche.santa@eccf.ukim.edu.mk
8.Проф.Александра Ј.ИлиевОрганизациски науки и управување (менаџмент)2Aleksandra.Janeska-Iliev@eccf.ukim.edu.mk
9.Проф.д-р Кирил ПостоловОрганизациски науки и управување (менаџмент)1Kiril.Postolov@eccf.ukim.edu.mk
10.Проф.д-р Стојан ДебарлиевОрганизациски науки и управување (менаџмент)2Stojan.Debarliev@eccf.ukim.edu.mk
11.Проф.д-р Никола ЛевковОрганизациски науки и управување (менаџмент)3Nikola.Levkov@eccf.ukim.edu.mk
12.Проф.д-р Предраг ТрпескиОрганизациски науки и управување (менаџмент)1Predrag.Trpeski@eccf.ukim.edu.mk
13.Проф.д-р Љупчо ЕфтимовОрганизациски науки и управување (менаџмент)1Ljupco.Eftimov@eccf.ukim.edu.mk
14.Александар НаумоскиОрганизациски науки и управување (менаџмент)1Aleksandar.Naumoski@eccf.ukim.edu.mk
15.Проф.д-р Николина Паламидовска СтерјадовскаОрганизациски науки и управување (менаџмент)3Nikolina.Palamidovska-Sterjadovska@eccf.ukim.edu.mk
16.Проф.д-р Виолета ЦветкоскаОрганизациски науки и управување (менаџмент)1violeta.cvetkoska@eccf.ukim.edu.mk

СТУДИСКА ПРОГРАМА – СТАТИСТИЧКИ МЕТОДИ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА

 МенторСтудиска програмаСлободни местаконтакт
1.Проф.д-р Весна БуцевскаСтатистички методи за бизнис и економија3Vesna.Bucevska@eccf.ukim.edu.mk
2.Проф.д-р Марија Трпкова НесторовскаСтатистички методи за бизнис и економија3Marija.Trpkova-Nestorovska@eccf.ukim.edu.mk
3.Проф.д-р Виолета ЦветкоскаСтатистички методи за бизнис и економија1violeta.cvetkoska@eccf.ukim.edu.mk
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.