Финална листа на кандидати примени во првиот уписен рок на Втор циклус студии на Економски факултет – Скопје

Почитувани,

Во прилог следи финалната листа на кандидатите кои се пријавиле за упис во првиот уписен рок на Втор циклус студии при Економскиот факултет – Скопје, согласно Конкурсот за упис на нови студенти во учебната 2021-2022 година.

 

Финална листа 2021 – Прв уписен рок

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИСИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

Рок за запишување

Прв уписен рок

Запишување на кандидатите

1 и 4 октомври 2021

 

Запишувањето на кандидатите ќе се одвива во канцеларијата за

ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ, од 8:30 – 15:00 часот.

 

  1. ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
  • Сите документи во материјална форма, во оригинал кои се пратени на маил – согласно конкурсот за упис
  • Индекс и пријавни листови
  • Две фотографии (3,5х4,5)
  • Извод од матична книга на родени
  • Државјанство – доказ за државјанство
  • Образец за запишување семестар на кој ќе ги напишете задолжителните и изборните предмети од зимскиот семестар
  • Уплатница за прва рата партиципација  (уплата за зимски семестар – 500 евра во денарска противредност, а за студиската програма MBA in Strategic human resource management – 750 евра во денарска противредност) на  следната сметка:

 

Уплатата се врши на Образец ПП 50

Назив на примачот                               Економски факултет-Скопје

Банка на примачот                                НБРМ

Сметка                                                     100000000063095

Сметка на буџетски корисник            1600103697 788 10

Приходна шифра и програма               723019              41

 

 

 

Во повикување на број се пополнува:

 

723019 / 1 за Сметководство и ревизија

723019 / 2 за Европски студии

723019 / 4 за Маркетинг

723019 / 6 за Монетарна економија, финансии и банкарство

723019 / 8 за МБА Менаџмент

723019 / 9 за Економски развој и меѓународни финансии

723019 / 10 за Менаџмент во осигурувањето

723019 / 11 за Управување во јавен сектор

723019 / 12 за Статистички методи за бизнис и економија

723019 / 13 за Е-бизнис менаџмент

723019 / 14 за Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

723019 / 15 за Корпоративен финансиски менаџмент

723019 / 16 за MBA in Strategic human resource management

Со почит,

Економски Факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.