Финална ранг листа на кандидати примени во третиот уписен рок на Прв циклус студии на Економски факултет – Скопје

Почитувани,

Во прилог следи финалната ранг листа на кандидатите кои се пријавиле за упис во третиот уписен рок на Прв циклус студии при Економскиот факултет – Скопје, согласно Конкурсот за упис на нови студенти во учебната 2021-2022 година.

Финална рангирана листа – 2021 – Трет уписен рок

Финална целосна листа – 2021 – Трет уписен рок

ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ПРИМЕНИ ВО ТРЕТ УПИСЕН РОК

30.09.2021

Запишувањето ќе се врши од 8,30-15,30ч, ВО КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА ВТОР ЦИКЛУС

08,15 – 15,00 – пред просторијата за запишување ќе може да подигнете Водич низ студиите, Наставни програми и договори за студирање.

 

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022

ВАЖНО:

СИТЕ ДОКУМЕНТИ ВО МАТЕРИЈАЛНА, ОРИГИНАЛНА ФОРМА КОИ ГИ ПРИКАЧИВТЕ ВО IKNOW – СОГЛАСНО КОНКУРСОТ ЗА УПИС и:

  1. Индекс и студентска легитимација (од книжара)
  2. Три фотографии (две 3.5 х 4.5 см и една 2х3 см )
  3. Пријавни листови (за упис на семестар и статистички лист – од книжара)
  4. Потврда за уплата на 100 евра (државна квота); 200 евра (кофинансирање, вонредни) (прва рата од партиципација); зависно од квотата во која студентот припаѓа во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723012

Програма 41

 

  1. Потврда за уплатени 750,00 денари – за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со назнака Одлука на УКИМ за ИКСА, Економски факултет, на

– жиро сметка 160010368978818,

– депонент НБРМ со трезорска сметка 100000000063095,

– повикување на број 723012,

– програма 41

– цел на дознака:  ИКСА за Економски факултет

 

  1. 6. Договор за студирање на Економски факултет (се подига на факултет на денот на уписот)

 

 

ИСТОВРЕМЕНО за упис на зимскиот семестар 2021/2022 се поднесува

 

  1. 7. Потврда за уплата на 3600 денари (прва рата) за: Предметни програми, Водич низ студиите, книжен фонд, штети, тетратки за писмен испит, шифрарници е-услуги и е-платформи и за студентски интернет центар. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723013

– Програма 41

Со почит,

Економски факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.