iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Marija Trpkova - Nestorovska, Phd

Associate professor

Chair of Mathematics and statistics

marija.trpkova-nestorovska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 919

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Office hours:
Monday: 09:00 – 13:00
Friday: 09:00 – 13:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.