iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Pece Nedanovski, PhD

Full Time Professor

Chair of Economics

pece.nedanovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-891

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Office Hours:

Monday 10:00:00 – 12:00:00

Wednesday 11:00:00 – 13:00:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.