iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Sasho Josimovski, PhD

Full Professor

Chair of E-Business

saso.josimovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-888

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Office Hours:

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.