iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Sasho Kjosev, PhD

Full Professor

Chair of Economics

saso.kosev@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 907

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Office Hours:
Monday: 11:00 – 14:00
Tuesday: 13:00 – 14:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.