iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Jasna Tonovska
MSc Students -Assistant

Chair of Economy

jasna.tonovska@eccf.ukim.edu.mk

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Office hours
Monday:   11:00 – 13:00
Thursday: 11:00 – 13:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.