fbpx

ВТОР ЦИКЛУС: Конкурс за упис на студенти за учебната 2022/2023 година

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИСИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

 

Линк до конкурсот за упис на втор циклус студии

 

 1. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ

 

Рок за пријавување и запишување

Прв уписен рок

Втор уписен рок

Пријавување на кандидатите

1927 септември 2022

7-17 февруари 2023

Запишување на кандидатите

3 и 4 октомври 2022

21 – 23 февруари 2023

  

 1. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

 Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта на e-mail: upisi.vtorciklus2022@eccf.ukim.edu.mk

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Во прилог на приjавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:

 • пријавен лист за запишување;(образец А1 од книжара) Пример – LINK
 • електронска пријава (од upisi.ukim.mk);
 • оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
 • куса биографија (CV);
 • потврда за активно познавање странски јазик;
 • потврда за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП50:

Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје;

Банка на примачот: НБРСМ;

Трансакциска сметка 100-0000000-630-95;

Уплатна сметка 840-ХХХ-03161; Конто 722313 00)

 • препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно поднесена.

Единиците на своите огласни табли ќе ги објават роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните документи за пријавување и за запишување

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.