Акти

СТАТУТ на универзитетот св. Кирил и Методиј во Скопје

Статутот на Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје

Деловникот за работа на Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје

Правилник за систематизацијата на работните места на Економскиот факултет – Скопје

Одлуки за плата на Економскиот факултет – Скопје

Етички кодекс на УКИМ

Закон за високото образование

Правилник за стручно усовршување на вработените на Економскиот факултет – Скопје

Закон за спречување на корупција и судирот на интереси

Правилник за условите на студирање на студиските програми на прв и на втор циклус на студии на Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Правилник за условите за студирање на студиските програми на трет циклус на студии на Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Класификација на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според меѓународната фраскатиева класификација

Колективен договор за високото образование и наука

Правилник за внатрешна организација на Економскиот факултет – Скопје и Органограм на Економскиот факултет – Скопје

Правилник за избор во наставно -научни, научни, наставно – стручни и соработнички звања и демонстратори.

Закон за научно истражувачка дејност

Одлука за правила на студирање на прв и втор циклус студии

Стратегиски план 2021-2026

План на активности 2021-2022

Ревизорски извештај

Одлука за реални акти

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.