Конечна ранг листа по департмани на примени кандидати во вториот уписен рок на Економски факултет – Прв циклус студии

Почитувани,

Во прилог следи конечната ранг листа на примени кандидати кои се пријавиле за упис во вториот уписен рок на Економскиот факултет – Скопје и информација за запишување на истите согласно Конкурсот за упис на нови студенти во учебната 2022-2023 година.

Конечна ранг листа на примени кандидати во втор уписен рок 2022/23

ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ПРИМЕНИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК

26.09.2022

Запишувањето ќе се врши од 8,30-15,30ч, во канцеларијата на Раководителот на Одделението за студентски прашања

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023

ВАЖНО: СИТЕ ДОКУМЕНТИ ВО МАТЕРИЈАЛНА, ОРИГИНАЛНА ФОРМА КОИ ГИ ПРИКАЧИВТЕ ВО IKNOW – СОГЛАСНО КОНКУРСОТ ЗА УПИС и:

 

  1. Индекс и студентска легитимација
  2. Три фотографии (две 3.5 х 4.5 см и една 2х3 см )
  3. Пријавни листови (за упис на семестар и статистички лист)
  4. Потврда за уплата на 100 евра (државна квота); 200 евра (кофинансирање, вонредни) (прва рата од партиципација); зависно од квотата во која студентот припаѓа во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723012

Програма 41

 

  1. Потврда за уплатени 750,00 денари – за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со назнака Одлука на УКИМ за ИКСА, Економски факултет, на

– жиро сметка 160010368978818,

– депонент НБРМ со трезорска сметка 100000000063095,

– повикување на број 723012,

– програма 41

– цел на дознака:  ИКСА за Економски факултет

 

  1. 6. Договор за студирање на Економски факултет (се подига на факултет на денот на уписот)

 

ИСТОВРЕМЕНО за упис на зимскиот семестар 2022/2023 се поднесува

 

  1. 7. Потврда за уплата на 3600 денари (прва рата) за: Предметни програми, Водич низ студиите, книжен фонд, штети, тетратки за писмен испит, шифрарници е-услуги и е-платформи и за студентски интернет центар. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723013

– Програма 41

Со почит,

Економски факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.