fbpx

Менаџмент – студиска програма 2017/2018

Дипломираниот економист на департманот по менаџмент се оспособува за примена на техники за управување со луѓето и процесите, планирање, деловно комуницирање, управување со финансиите и анализа на инвестициските проекти и сл.

Преку наставата, вежбите, проектните задачи, од понудената литература и софтверот наменет за поддршка на наставата, студентите на оваа програма ќе се стекнат со следниве специфични компетенции:

 • Способност за формулирање на цели, мисија и плански активности на претпријатието во современи услови на стопанисување, спроведување на стратегиска анализа, селекција на вистинската стратегија и надминување на проблемите кои се поврзани со спроведување на формулираната стратегија;
 • Способност за примена на техниките на квантитативната анализа и истражувања во селекцијата на оптималните бизнис-решенија на полето на производството, финансиите, започнувањето нови бизниси и др.;
 • Способност за примена на напредни методи за планирање на потребниот број и структура на вработените, анализа и обликување на работата и работните места, придобивање, селекција, воведување, обука и оценување на успешноста на вработените;
 • Способност за ефективно преговарање со цел склучување деловни договори.

Според тоа, работните места на кои овие кадри можат да се вработуваат се компаниите од приватниот и јавниот сектор, јавните установи и јавната управа, граѓанските здруженија и други институции. Позициите за кои тие ќе бидат оспособени вклучуваат:

 • Извршни и оперативни менаџери на различни нивоа во компаниите;
 • Стратегиски аналитичари и планери задолжени за изработка на инвестицискии студии, стратегиски, бизнис и тековни планови;
 • Менаџери и вработени во меѓународните деловни функции на претпријатијата;
 • Менаџери и вработени во одделите за човечки ресурси;
 • Менаџери и вработени кои ги дизајнираат организациските делови и култура и ги имплементираат организациските промени во претпријатијата;
 • Менаџери и вработени задолжени за дизајнирање на менаџмент информационите системи во претпријатијата;
 • Претприемачи и сопственици на мали бизниси;
 • Директори, раководители или службеници во државни институции, државни агенции, општините и други јавни институции.
Прва година задолжителни предмети
Р.бр. Шифра Предмет Часови ECTS
Зимски семестар:
1 ECN 110 Основи на економијата 6+0 8
2 MST 110 Математика за економисти 4+2 8
3 АCC 110 Основи на сметководство 4+2 8
4 MGT 120 Деловна етика 6+0 8
Летен семестар:
5 MST 120 Статистика за бизнис и економија 4+2 8
Втора година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1 MGT 210 Основи на менаџмент 6+0 8
2 МКТ 210 Основи на маркетинг 4+2 8
3 MGT 240 Менаџмент на човечки ресурси 6+0 8
Летен семестар:
4 MGT 230 Менаџмент на мал бизнис 6+0 8
Трета година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1 MGT 310 Стратегиски менаџмент 6+0 8
2 MGT 320 Менаџмент информациони системи 6+0 8
3 MGT 390 Финансиски менаџмент 6+0 8
4 MGT 395 Операциони истражувања 6+0 8
Летен семестар:
5 MGT 330 Деловно планирање 6+0 8
6 MGT 340 Инвестиционен менаџмент 6+0 8
Четврта година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1 MGT 420 Оперативен менаџмент 6+0 8
Летен семестар:
2 MGT 440 Менаџмент на промени 4+2 8
3 АCC 220 Управувачко сметководство I 6+0 8
4 MGT 430 Деловно комуницирање 4+2 8
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЛЕТЕН СЕМЕСТАР
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.