Официјално затворање и доделување сертификати на 44-тиот Регионален курс за основните прашања на меѓународната економска агенда за земјите во транзиција.

Доделување сертификати на 44-тиот Регионален курс за основните прашања на меѓународната економска агенда за земјите во транзиција.
Certificates for 44th UNCTAD Regional Course on Key Issues on the International Economic Agenda for Countries with Economies in Transition.
Официјално затворање на 44-тиот Регионален курс за основните прашања на меѓународната економска агенда за земјите во транзиција.
Official closing of the 44th UNCTAD Regional Course on Key Issues on the International Economic Agenda for Countries with Economies in Transition.
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.