Прв циклус – Заверка на зимскиот / упис на летниот семестар 2022/2023

ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ/ УПИС НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2022/2023

(06 -21.02.2023, од 10,30-14,00 ч)


  1. ЗАВЕРКА на ЗИМСКИОТ семестар, 2022/2023

Потребни документи:

  • Образец за заверка на семестар

Студентите кои ги положиле сите предвидени испити заклучно со Јануарската сесија, 2022/2023, заверката на семестарот ќе ја направат со поднесување на дипломскиот труд и барањето за одбрана на дипломски труд.

 

  2.УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР (задолжителен on-line упис за предмети од летен семестар)

Уписот е комплетен само со поднесување на потребните документи во службата

На веб-от на факултетот се објавени Распоредот за настава и вежби, распоред за прв и втор колоквиум и Јунската сесија, 2023.

При запишувањето на изборните предмети, консултирајте го Распоредот за настава заради правилен избор на летни изборни предмети каде што нема преклопување на настават или вежбите.

 

Потребни документи за упис на летен семестар 2022/2023

 

  1. Образец за упис на семестар

2.Потврда за уплата на втора рата од партиципација (зависно од квотата на која студентот припаѓа и бројот на кредити кои ги запишува) во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723012

– Програма 41.

 

  1. Потврда за уплата на 1.400,00 денари (втора рата) за: книжен фонд, користење на е-услуги и е-платформи, штети, тетратки, шифрарници за писмен испит, студентски интернет центар. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

   – Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723013

– Програма 41

  1. 4. Доказ (во индекс) за извршен систематски преглед (само за студентите од прва година)

 

Заверката на зимскиот семестар НА ШАЛТЕР и упис на запишаниот летен семестар ВО ИНДЕКС (исто така НА ШАЛТЕР) ке се одвива согласно следниот распоред:

ПРВА ГОДИНА: 06 – 07.02.2023

ВТОРА ГОДИНА: 08 – 10.02.2023

ТРЕТА ГОДИНА: 13 – 14.02.2023

ЧЕТВРТА ГОДИНА: 15 – 21.02.2023

 

Непридржување кон дадениот распоред повлекува надомест за не навремена заверка/упис на семестар

Со почит,

Економски факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.