fbpx

ПРВ ЦИКЛУС – Упис на ЗИМСКИ семестар 2022/2023

УПИС НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2022/2023 

19.09-07.10.2022, од 10,30-14,00ч

 

  1. Задолжителен on-line упис на предмети од зимски семестар – отворен од 15.09 – 07.10.2022

 

  1. Упис на зимскиот семестар НА ШАЛТЕР – ВО ИНДЕКС ке се одвива согласно следниот распоред:

ВТОРА ГОДИНА – 19 – 22.09.2022 (студентите од II година и студенти кои запишуваат барем еден предмет од II година и презапишуваат предмети од I година)

ТРЕТА ГОДИНА – 23 – 28.09.2022 (студенти од III година и студенти кои запишуваат барем еден предмет од III година и презапишуваат предмети од II година)

ЧЕТВРТА ГОДИНА – 29.09 – 07.10.2022 (студенти од IV година и студенти кои запишуваат барем еден предмет од IV година и презапишуваат предмети од трета година)

 

Непочитување на процедурите и непридржување кон дадениот распоред повлекува надомест за не навремен упис на семестар

 

Уписот не е направен без поднесување на потребните документи во службата

 

Потребни документи:

 

  1. Образец за упис на семестар (пополнет и потпишан)

2.Потврда за уплата на 100/200 евра (прва рата од партиципација согласно бројот на запишани предмети/ кредити – со on-line запишување во iknow – системот го дава износот за уплата) во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723012

– Програма 41.

 

  1. Потврда за уплата на 1.400,00 денари (втора рата) за: книжен фонд, користење на е-услуги и е-платформи, штети, тетратки, шифрарници за писмен испит, студентски интернет центар. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

 

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

– Приходна шифра: 723013

– Програма 41

  1. Потврда за уплата на 750,00 денари – за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со назнака Одлука на УКИМ за ИКСА, Економски факултет, на

– жиро сметка 160010368978818,

– депонент НБРМ со трезорска сметка 100000000063095,

– повикување на број 723012,

– програма 41

– цел на дознака  ИКСА за Економски факултет

 

Со почит,

Економски факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.