fbpx

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Сметководство и ревизија - двогодишни студии

Цел на студиската програма на втор циклус студии – сметководство и ревизија е континуирана едукација на високообразован и компетентен кадар кој ќе има севкупни познавања за сметководствената наука и професија и нејзината улога во обезбедување на висококвалитетни професионални услуги на заинтересираната поширока јавност.

Студиската програма на втор циклус студии – Сметководство и ревизија е во траење од 2 години или 4 семестри

Структура на предметите е следната:

 • Осум задолжителни предмети утврдени со студиската програма според семестри на студирање (максимум 60% од вкупниот број предвидени предмети)
 • Четири изборни предмети утврдени со студиската програма според семестри на студирање ( 30% од вкупниот број предвидени изборни предмети од листата на Економски факултет -Скопје)
 • Два изборни предмети(10% од вкупниот број предвидени предмети) од Листата на предмети утврдени од страна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Бројот на часовите за редовна настава и менторска настава се определува според бројот на пријавените студенти.

Образовни цели

 1. Да обезбеди теоретска основа и практични вештини за осознавање и разбирање на барањата на извонредно комплексното и глобално сметководствено окружување;
 2. Да запознае со основните принципи на организацијата, различните пристапи на менаџмент контрола и современите методи и техники за интерно известување за резултатите на сметководството за менаџментот; 
 3. Осознавање на природата, содржината и формата на екстерното известување и одговорноста на раководството пред сопствениците и останатите корисници на финансиски информации (државните и регулаторни органи, кредиторите, деловните партнери, вработените, невладини и непрофитни организации и тн.);
 4. Помогне во разбирање на улогата на ревизорската професија во зголемување на кредибилитетот на финансиските извештаи на компаниите, државните претпријатија и институции, како и разбирање на нејзиниот придонес за подобрување на контролата и користењето на ресурсите;
 5. Да обезбеди дополнителни знаења од областа на финансиите и финансирањето на претпријатијата како и имплементацијата и користењето на компјутерски апликации за цели на екстерно и интерно известување.

Професионални цели

 1. Високо и специјализирано образование на кадар кој е заинтересиран за изградба на кариера во доменот на финансиското известување согласно барањата на МСФИ, ревизијата на финансиските извештаи на компаниите, интерната ревизија во банки и други финансиски и нефинансиски организации, државната ревизија, менаџмент, финансиски и даночен консалтинг, како и  останати професионални сметководствени услуги.
 2. Полесен пристап до членство во сметководствената и ревизорска професија во домашни и меѓународни рамки преку компатибилност на програмата со барањата на меѓународните образовни стандарди.

Во согласност со мисијата и целите на студиската програма од втор циклус студии по Сметководство и ревизија, студентите ќе се стекнат со следните генерички компетенции:

 • Способност за анализа, синтеза и критично истражување на податоци, факти и изнаоѓање на најповолно решение;
 • Способност за поврзување на теоретското и практичното знаење;
 • Способност за читање, разбирање и правилно толкување на меѓународната професионална регулатива;
 • Способност за применување и дејствување во согласност со меѓународната професионална регулатива и етика;
 • Сочинување на финансиски извештаи на сите компании, приватен и јавен сектор, како дел од нивните законски обврски.

Поконкретно, студентите ќе се стекнат и со следните специфични компетенции:

 • Сочинување на финансиски извештаи на ентитети од приватниот сектор во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување;
 • Сочинување на финансиски извештаи на единици од јавниот сектор во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди за Јавен Сектор;
 • Сочинување на различни интерни извештаи и анализи во согласност со стратегијата на компаниите со цел донесување на правилни одлуки;
 • Анализирање на финансиските извештаи во насока на носење одлука било за кредитирање или за инвестирање во одредени компании;
 • Вршење ревизија на компании кои се обврзани со закон;
 • Вршење државна ревизија во сите корисници на Буџетот и единици на локална самоуправа;
 • Успешно водење на финансиите на ентитетите и носење на правилни финансиски одлуки;
 • Мерење на успешноста на ентитетите, нивната профитабилност и рентабилност давајќи насоки и препораки за подобрување на истите;
 • Користење на информативни системи како составен дел на современите трендови во сметководството;
 • Испитување на измами во рамките на ентитетите;
 • Воспоставување на сисием на интерни контроли и следење на нивното функционирање и давање препораки за нивно подобрување.

 Способност за проценка:

 • Способен е да набљудува и идентификува важни состојби и трендови во интерното и екстерното окружување на претпријатието, да анализира и синтетизира и извлекува заклучоци за анализираните состојби и појави.
 • Развивање и унапредување на способности за тимска работа, способност за лидерство и комуникација применливи во различни претпријатија и ситуации;
 • Способен е да ги идентификува информационите потреби и  да  управува со информациите и знаењето во организациите со цел унапредување на ефикасноста и ефективноста во работењето и создавање на конкурентски предности.

Комуникациски вештини

 • Способен и да комуницира со идеи и да се усогласува во тимска работа;
 • Способен е за проценување и презентирање информации врз основа на добиените резултати.

Вештини на учење:

 • Способен е за успешно совладување на теоретските концепции, да аплицира техники и методологии во специфични научни подрачја и да ги идентификуваат потребите за натамошно надградување на стекнатото знаење;
 • Поседува способност да партиципира во групни дискусии, критички да анализира теоретски и практични аспекти од работењето на претпријатијата, да изработува и да ги презентира изработените проекти;
 • Способен е знаењето да го изрази преку одговарање на различни типови прашања и да анализира конкретни студии на случај од бизнис практиката

Квалификација која се стекнува: Магистер по економски науки – сметководство и ревизија.

Зимски семестар – прв семестар

КодПредметНаставникБрој на часови ЕКТС
ACC 511Екстерно известувањеПроф. д-р Атанаско Атанасовки407
ACC 513РевизијаПроф. д-р Зорица Божиновска-Лазаревска407
FIN 210Финансиски пазари и институцииПроф. д-р Кирил Јовановски408
ACC 330Корпоративно финансиско известувањеПроф. д-р Атанаско Атанасовки408

Летен семестар – втор семестар

КодПредметНаставникБрој на часови ЕКТС
ACC 310Управувачко сметководствоПроф. д-р Марина Трпеска408
ACC 430Интерна ревизијаПроф. д-р Зорица Божиновска-Лазаревска408
 Изборен предмет од Економски факултет 1*  7
 Изборен предмет од Економски факултет 2*  7

Листа на слободни изборни предмети од модул 5 на Економски факултет –
Скопје

Зимски семестар – трет семестар

КодПредметНаставникБрој на часови ЕКТС
ACC 514Анализа на финансиски извештаиПроф. д-р Зоран Миновски407
АСС 512Стратегиско сметководство на менаџментотПроф. д-р Марина Трпеска407
 Изборен предмет од Економски факултет 3*  7
 Изборен предмет од Листа на УКИМ 1**  7
 Изборен предмет од Листа на УКИМ 2**  2

* Листа на слободни изборни предмети од модул 5 на Економски факултет –
Скопје
** Листата на предмети утврдени од страна на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје

Летен семестар – четврт семестар

КодПредметНаставникБрој на часови ЕКТС
 Изборен предмет од Економски факултет* 408
 Теренска настава 406
 Магистерски труд  16

Листа на слободни изборни предмети од модул 5 на Економски факултет –
Скопје

Изборни предметни програми од листата на слободни
предметни програми на Економски Факултет – Скопје

КодПредметНаставникБрој на часови ЕКТС
ACC 515  Мерење на резултатиПроф. д-р Марина Трпеска 407
ACC 516Сметководствени информациони системи и технологииПроф. д-р Зоран Миновски407
ACC 517Државна ревизијаПроф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска407
ACC 518Испитување на измамиПроф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска407
ACC 519Финансиски менаџмент

Проф. д-р Сашо Арсов  
Проф. д-р Александар Наумовски

408
ACC 520Корпоративно управувањеПроф. д-р Љубомир Дракулевски408
MGT 130Организациско однесувањеПроф. д-р Љубомир Дракулевски408
MGT 240Менаџмент на човечки ресурсиПроф. д-р Љупчо Ефтимов408
MST 310ОсигурувањеПроф. д-р Игор Ивановски408
ECN 310Економија на инвестицииПроф. д-р Александар Наумовски408
АCC 521ОданочувањеДоц. д-р Сузана Макрешанска407
FIN 410Банкарски менаџментПроф. д-р Горан Петревски408
АCC 522Сметководство за државни и непрофитни организацииПроф. д-р Зоран Миновски407
АCC 523Даночно сметководствоПроф. д-р Атанаско Атанасовски407

Изборни предметни програми од листата на предметни
програми на Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

КодПредметНаставникБрој на часови ЕКТС
 Предмет од Листата на УКИМ 407
 Предмет од Листата на УКИМ 102
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.