fbpx

Департман сметководство и ревизија

Раководител: проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска

Секретар: асист. м-р Иван Дионисијев

Студиската програма по Сметководство и ревизија на прв циклус студии доби акредитација од страна на Асоцијацијата за лиценцирани сметководители (ACCA – Association of Chartered Certified Accountants). Акредитацијата носи големи поволности на студентите на Економскиот факултет – Скопје кои сакаат да го продолжат своето професионално усовршување во областа на сметководството, ревизија, финансиите и менаџментот на најголемото и најбрзо растечкото глобално тело за професионални сметководители – ACCA.

Цел на студиската програма по СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на сметководството и ревизијата и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели, студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.

СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Дипломираниот економист на департманот по сметководство и ревизија се оспособува за примена на техники за евиденција и анализа на ефектите од трансакциите во кои се вклучуваат организациите од приватниот и јавниот сектор, се оспособува за проверка на веродостојноста на трансакциите и прикажаните ефекти од трансакциите во интерните и екстерни извештаи на организацијата, се оспособува да ги анализира факторите кои влијаат на финансиските резултатите во работењето. Според тоа, работните места на кои овие кадри можат да се вработуваат се компаниите од приватниот и јавниот сектор, јавните установи и јавната управа, граѓанските здруженија и други институции.    

Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:

Знаење и разбирање:

 • Знаење за основните сметководствени принципи, претпоставки, стандарди и законска регулатива како и карактеристиките на современата сметководствена практика чија цел е подготовка на информации за различни групи на корисници.
 • Знаења за методите на сметководствено опфаќање на трошоците, техниките за краткорочно и долгорочно донесување на одлуки, различните методи на вреднување на залихите и другите аспекти на деловното одлучување;
 • Знаење за стандардите за ревизија, нормите за етичко однесување на ревизорите, како и за процесот на ревизија, и содржината и значењето на извештаите на интерните и екстерните ревизори.

Примена на знаењето и разбирањето:

 • Ги применува теоретските принципи за сметководствена евиденција на различни видови на економски настани кај различните видови на ентитети и институции.
 • Ги анализира финансиските информации, пресметува показатели на успешност и ги толкува различните аспекти од работењето врз основа на достапните извештаи. Сочинува разбирливи извештаи за различни групи на потенцијални корисници.
 • Професионално расудува во примената на релевантната професионална и законска регулатива за финансиското известување и ревизијата во врска со извршување на ревизорски ангажмани или подготовка на финансиски извештаи за екстерни цели.

Способност за проценка:

 • Демонстрира способност за синтеза на заклучоци и изведување на професионално мислење врз основа на достапни сметководствени информации.
 • Демонстрира способност за проценка на квалитетот на подготвените финансиски извештаи во контекст на регулаторната рамка.
 • Демонстрира аналитичност за проблемски ситуации и способност зa примена на сметководствени проценки при подготовка на финансиски извештаи, аналитички постапки при ревизија на финансиски извештаи, вреднување на работењето на претпријатија во целина, идентификување и квантификување на финансиски и деловни ризици и сл.

Комуникациски вештини:

 • Покажува способност адекватно да комуницира со менаџментот, клиентот на друштвото за ревизија, вработените, кредиторите, претставници од државните институции и агенции. Работи ефикасно како член на тимот, поседува доверливост, ненаметливо однесување, критичко размислување, ги разбира и почитува културните разлики.
 • Покажува способност за комуницирање и пренесување на сметководствени прашања на лица со различен образовен профил, искуство и стил на комуникација.
 • Поседува разбирање за човековото однесување, вредносните системи, елементите и компонентите на комуникација, вештините за слушање, отвореност за комуникација, управува со времето и со стресот.

Вештини на учење:

 • Демонстрира совладани вештини за учење – читање и слушање, визуелизирање, проверка преку практични примери, симплифицирање на варијациите.
 • Демонстрира способност за активно учење, расположливост за учење преку практикување и обезбедување на услуги на пошироката деловна заедница.
 • Покажува способност за идентификување на своите сопствени потреби и интереси за постдипломски студии во различни области на сметководството и финансиите.

Квалификација која се стекнува: Дипломиран економист на департманот Сметководство и ревизија.

Прва година задолжителни предмети
Р.бр.ШифраПредметЧасовиECTS
Зимски семестар
1ECN 110Основи на економијата6+08
2MST 110Математика за економисти4+28
3INT 110Трговско право4+28
4АCC 110Основи на сметководство4+28
Летен семестар
5MST 120Статистика за бизнис и економија4+28
Втора година задолжителни предмети
Зимски семестар
1MGT 210Основи на менаџмент6+08
2ACC 210Финансиско сметководство6+08
Летен семестар
3ACC 220Управувачко сметководство I6+08
4MGT 430Деловно комуницирање4+28
5FIN 210Финансиски пазари и институции6+08
Трета година задолжителни предмети
Зимски семестар
1АCC 330Корпоративно финансиско известување6+08
2АCC 340Сметководствени информациони системи6+08
3MGT 390Финансиски менаџмент6+08
Летен семестар
4АCC 320Ревизија6+08
5АCC 310Управувачко сметководство II6+08
Четврта година задолжителни предмети
Зимски семестар
1АCC 420Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации6+08
Летен семестар
2АCC 410Меѓународно сметководство6+08
3АCC 440Анализа на финансиски извештаи6+08
4 АCC 430Интерна ревизија6+08

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Наставен план 2008/2009 

Информација за еквиваленција на положени испити според старите наставни планови може да се види ОВДЕ.

Според Акредитацијата на Наставниот план 2008/2009, во текот на студирањето студентот треба да положи 23 задолжителни и минимум 8 изборни предмети и притоа да освои минимум 240 кредити.

Наставниот план 2008/2009 за департманот сметководство и ревизија може да се симне од следниов ЛИНК

Наставен план 2012/2013

Според Акредитацијата на Наставниот план 2012/2013, во текот на студирањето, студентот треба да положи 19 задолжителни предмети (60% од вкупниот број на предмети), 9 изборни предмети од листата на изборни предмети на Економскиот факултет (30% од вкупниот број на предмети), а останатите 3 изборни предмети студентите ги бираат од листата на предмети на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”, на која се вклучени и предмети на Економскиот факултет (10% од вкупниот број на предмети).

Студентите од прва година одбираат изборни предмети од листата на изборни предмети на Економскиот факултет, кои во нумеричкиот дел од шифрата го содржат бројот 1 како прв (пример  шифра MGT 120), студентите од втора година одбираат предмети кои во нумеричкиот дел од шифрата го содржат бројот 1 и / или 2 како прв (пример шифра MGT 240 и/или MGT 120), итн.

Наставниот план 2012/2013 за департманот сметководство и ревизија менаџмент може да ја видете на следниов ЛИНК

Водичот за студирање во 2019/20 година може да го симнете на следниов ЛИНК

Водичот за студирање во 2017/18 година може да го симнете на следниов ЛИНК

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.