fbpx

Финансиски менаџмент – студиска програма 2017/2018

Дипломираниот економист по финансиски менаџмент ги познава основите економски законитости и појави, особено во областа на финансиите, и владее со техники за анализа на процесите и состојбите, како и предлагање и избор на решенија за согледаните проблеми.

СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ:

Дипломираниот економист на департманот по финансиски менаџмент се оспособува за примена на техники и алатки за анализа и предвидување на финансиските текови, како и за управување со финансиите во финансиските институции, нефинансиските трговски друштва и со јавната администрација.

Општи и специфични дескриптори на квалификацијата

Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:

1) Знаење и разбирање

 • ги познава институционалната структура на финансиските пазари, карактеристиките на одделните видови финансиски инструменти (акции, обврзници, штедни влогови, заеми, финансиски деривати итн.) и делувањето на различни финансиски институции (банки, осигурителни компании, пензиски фондови, инвестициони фондови итн.).
 • ги разбира основните принципи на финансиите, суштината на современата портфолио теорија и принципите на вреднување на основните класи на финансиски инструменти: акциите и обврзниците.
 • поседува знаења за најважните видови активни, пасивни и неутрални банкарски работи, за современите методи за управување со средствата, ликвидноста, обврските и капиталот на банките и стекнува способности за анализа на конкретни проблеми од деловната политика на комерцијалните банки.
 • ги разбира и критички ги анализира основните прашања од областа на меѓународните финансии, како што се: формирањето на девизните курсеви и функционирањето на девизниот пазар, главните компоненти на платниот биланс, клучните меѓународни финансиски институции и финансирањето на меѓународната трговија.
 • поседува продлабочени знаења од јавните финансии, преку анализа на современите даночни системи, карактеристиките на одделните јавни давачки (даноци, придонеси, царини итн.) и буџетскиот процес, и стекнува способност да ги анализира ефектите на фискалната политика.

2) Примена на знаењето и разбирањето

 • Како финансиски експерт во државните и јавните институции (државна администрација, фондови, влада, министерства, даночна управа, и сл.), студентот изготвува финансиски планови и учествува во процесот на буџетирање;
 • Како финансиски менаџер во нефинансиските трговски друштва (јавните, приватните, акционерските и сл.), студентот учествува во извршувањето на финансиската функција;
 • Како менаџер во банките и другите финансиски институции, студентот извршува различни задачи, поврзани со процесот на управување со ликвидноста, кредитната анализа и управувањето со ризиците;
 • Извршува разни работи како финансиски експерт во областа на даноците и јавното финансирање (даночни консултанти, финансиски инспектори), како и во доменот на осигурувањето и царинската проблематика;
 • Како експерт за финансискиот пазар (берзата на хартии од вредност, брокерски друштва и сл.), студентот спроведува фундаментална и техничка анализа, прави проекции на идното движење на финансиските варијабли итн.;

3) Способност за проценка 

 • студентот покажува способност за собирање, обработка и интерпретација на информациите за  појавите  во  финансискатa економија.           

Покажува способност за оценка и избор на научни теории кои во своите рамки даваат одговор и препораки за движењето на финансиските појави во иднината.

 • покажува способност за избор на најповолна насока на дејствување во рамките на финансискииот систем (фискалната политика, монетарната политика, финансиските институции), а со цел постигнување на посакуваните цели – економска благосостојба, високо ниво на вработеност, стабилен финансиски систем, одржлив економски раст и развој.

4) Комуникациски вештини

 • покажува способност за комуникација каде темата на дискусија и критериумите за донесување на правилна одлука не се засновани на јасно дефинирани или се базирани на одредени мислења.
 • покажува способност за независно учество на специфични, научни и интердисциплинарни дискусии, со професионален пристап.
 • прифаќа консулатции од професионалци од неговата и од други научни дисциплини, со спремност критички и објективно да ги даде сите неопходни аргументи за или против одредена акција во промените на финансиската структура
 • способен е за проценување и презентирање информации врз основа на добиените резултати.

5) Вештини на учење

 • демонстрира совладани вештини за учење – концентрација, читање и слушање, меморирање, користење на времето;
 • демонстрира способност за разумна оцена на идеи со критичко размислување, истражува стратегии (и ставови) за генерирање идеи со креативното размислување;
 • ефикасно ги користи овие размислувања и стратегии за решавање на секојдневните проблеми и во научниот метод.
Прва година задолжителни предмети
Р.бр. Шифра Предмет Часови ECTS
Зимски семестар:
1 ECN 110 Основи на економијата 6+0 8
2 MST 110 Математика за економисти 4+2 8
3 АCC 110 Основи на сметководство 4+2 8
Летен семестар:
4 MST 120 Статистика за бизнис и економија 4+2 8
Втора година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1 ACC 210 Финансиско сметководство 6+0 8
2 ECN 210 Макроекономија 6+0 8
3 FIN 230 Јавни финансии 6+0 8
Летен семестар:
4 FIN 210 Финансиски пазари и институции 6+0 8
5 FIN 220 Монетарна економија 6+0 8
Трета година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1 FIN 390 Финансиски менаџмент 6+0 8
2 FIN 310 Меѓународни финансии 6+0 8
3 FIN 330 Лични финансии 6+0 8
Летен семестар:
4 FIN 340 Менаџмент на финансиски институции 6+0 8
5 FIN 320 Банкарство 6+0 8
Четврта година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1 INT 430 Монетарна и фискална политика во ЕУ 6+0 8
2 FIN 410 Банкарски менаџмент 6+0 8
3 MST 320 Квантитативни методи во финансии 4+2 8
Летен семестар:
4 FIN 420 Хартии од вредност и портфолио менаџмент 6+0 8
5 FIN 430 Локални финансии 6+0 8
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЛЕТЕН СЕМЕСТАР
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.