Годишната награда на Комисијата за хартии од вредност за најдобар труд за млади истражувачи за 2022

Комисијата за хартии од вредност (КХВ-РСМ) со цел да ја афирмира улогата на пазарот на капитал, како и да го поттикне истражувањето и развојот на научната мисла, особено кај младите истражувачи, објавува:

Годишната награда на Комисијата за хартии од вредност за најдобар труд

за млади истражувачи за 2022 е:

I. Прва награда 35.000,00 нето денари (труд кој ќе добие 91-100 бодови);II. Втора награда, 25.000,00 денари нето (труд кој ќе добие 81-90 бодови)III. Трета награда, 15.000 денари нето (труд кој ќе добие 75-80 бодови).

Се надеваме дека овој повик ќе се пренесе до соодветниот академски кадар кои ќе ги поттикнат студентите од додипломски, магистерски и докторски студии да учествуваат со трудови, каде крајниот рок за поднесување е 31 март 2023 година.

 

Во прилог ви ги пренесувам (линк) потребните материјали за учество:

 

■     Конкурс-ИНФО – https://www.sec.gov.mk/Vesti-govori-intervjua/Godishna-nagrada-za-najdobar-trud-za-2022-godina

■     Прилог 1 – Кратка биографија (CV), Изјава за оригиналноста, како и Согласност за објавување на трудот

■     Прилог 2 – Упатство за авторите

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.