fbpx

Детален Распоред за ПРВ Циклус студии- Распоред по простории – Август-семптемвриска испитна сесија 2020 

САМО ЗА ИСПИТИ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за студентите на УКИМ, Економски факултет – Скопје

Почитувани студенти,

Во прилог ќе бидат прикачени Word документи со детален распоред на време и простории за испитите со физичко присуство. Сите информации што се објавуваат на огласна табла за распоред по простории и време, ќе бидат објавувани тука.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Протокол при полагање 
 • Математика за економисти(проф.Игор Ивановски)  ЛИНК
 • Математика за економисти(проф.Виолета Цветкоска) ЛИНК
 • Деловно комуницирање ЛИНК
 • Хартии од вредност и портфолио менаџмент ЛИНК
 • Менаџмент во осигурување ЛИНК
 • Основи на маркетинг ЛИНК
 • Трговско право ЛИНК
 • Основи на менаџмент(проф.Леонид Наков) ЛИНК
 • Основи на менаџмент(проф.Стојан Дебарлиев) ЛИНК
 • Финансиски менаџмент(проф.Сашо Арсов) ЛИНК
 • Финансиски менаџмент(проф.Александар Наумоски) ЛИНК
 • Корпоративно финанансиско известување ЛИНК
 • Основи на Е-бизнис ЛИНК
 • Анализа на временски серии ЛИНК
 • Основи на сметководство(проф.Зорица Божиновска Лазаревска) ЛИНК
 • Основи на сметководство(проф.Марина Трпеска) ПРВ Термин ЛИНК
 • Основи на сметководство(проф.Марина Трпеска)ВТОР Термин ЛИНК
 • Управувачко сметковоство 2/ Управувачко сметководство ЛИНК
 • Управувачко сметководство 1/Сметководство на трошоци(деп.Сметководство и ревизија) ЛИНК
 • Управувачко сметководство 1/Сметководство на трошоци(деп.Менаџмент) ЛИНК
 • Финансиско сметководство ЛИНК
 • Организациско однесување(проф.Љубомир Дракулевски) ЛИНК
 • Организациско однесување(проф.Александра Јанеска-Илиев) ЛИНК
 • Вовед во економија на животната средина/Еколошки менаџмент(проф.Пеце Недановски) ЛИНК
 • Вовед во економија на животната средина/Еколошки менаџмент(проф.Борче Треновски) ЛИНК
 • Банкарство ЛИНК
 • Економија на социјалната држава/ Политика на социјален развој ЛИНК
 • Менаџмент на ризик ЛИНК
 • Интерна ревизија ЛИНК
 • Интернет маркетинг ЛИНК
 • Статистика за бизнис и економија ПРВ Термин ЛИНК
 • Статистика за бизнис и економија ВТОР Термин ЛИНК
 • Ревизија ЛИНК
 • Менаџмент на мал бизнис ЛИНК
 • Економија на работна сила ЛИНК
 • Економски развој/Економски раст и развој ЛИНК
 
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.