Сметководство и ревизија (втор циклус)– студиска програма 2017/2018

Дипломираниот економист од областа на е-бизнис се стекнува со продлабочени знаења од областа на информациските системи за деловно работење и е-бизнисот, како и со способности за примена на ова знаење во практиката.

СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Дипломираниот економист од областа на е-бизнис се оспособува за примена на техники за управување со ИКТ во претпријатијата, воведување на современи софтверски решенија за е-бизнис, подобрување на бизнис процесите, анализа на пазарите за специфични производи, новите начини на вмрежување на потрошувачитеи организациите, како и за управување со големиот обем на бизнис податоци.

Според тоа, работните места на кои овие кадриможат да се вработуваат се компаниите од приватниот и јавниот сектор, јавните установи и јавната управа, граѓанските здруженија и други институции.

Општи и специфични дескриптори на квалификацијата

Со усвојувањето на наставните содржини на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:

Знаење и разбирање:

 • Покажување на знаење од областа на бизнис информациските системи, менаџментот со бизнис податоци, менаџментот на ИКТ, мрежните пазари и конкуренцијата. Ова знаењетреба да биде користено од страна на компаниите заради подржување на нивната дигитализацијата и бизнис стратегија.
 • Покажува знаење од областа на интернет маркетингот, системите за управување на односите со купувачите, комплексните мрежни комуникации, како и користење на социјалните медиуми во насока на остварување на бизнис стратегиите.
 • Знаење и вештини за дефинирање и анализирање на бизнис процесите, како и управување со нив во насока на подобрување на организациските перформанси и резултати во работењето на компанијата.
 • Демонстрира знаење за специфични софтверски алатки имплементирани во претпријатија, презентирајќи ги од теоретски и практичен аспект.

Примена на знаењето и разбирањето:

 • Ги применува теоретските познавања со помош на кои успешно развива на интернет маркетинг комуникациски план.
 • Самостојно комбинира и развива план за тоа како соодветни ИКТ можат да бидат користени од страна на компаниите за да ја подржат имплементацијата на е-бизнисот.
 • Ги применува теоретските принципи за имплементирање на софтверски алатки за деловно работење.

Способност за проценка:    

 • Покажува способност за анализа на е-бизнис процесите и идентификување на релевантните  информации,  неопходни  за  менаџирањето  со  овие процеси.
 • Покажува способност  за  идентификување  и  прибирање  на  релевантни примарни   и   секундарни   податоци,   неопходни   за   истражување   на      проблемите и ситуациите со кои се соочуваат компаниите во дигиталното окружување.
 • Демонстрира способност  за  анализа  и  интерпретација на добиените податоци и нивна примена во насока на унапредување на конкурентоста на претпријатијата во гло балното дигитално окружување.     

Комуникациски вештини:   

 • Покажува способност за тимска работа, иницира дискусии, но и активно го слуша соговорникот.
 • Успешно ги  применува  принципите  и  кодексите  на  професионалното деловно комуницирање.
 • Покажува способност за успешна презентација на добиените резултати од спроведените истражувачки проекти.
 • Поседува разбирање на психолошките процеси врз основа на кои се базира човековото однесување генерално, како и интеракциите со ИКТ.

Вештини на учење:

 • Поседува развиени вештини за учење – читање, меморирање, слушање, интерактивно учество, набљудување и анализа.
 • Демонстрира способност за критичка оцена на презентираните идеи, нуди оригинални решенија и успешно се справува со секоја поставена задача.
 • Ги препознава сопствените интереси во областа на е-бизнисот и успешно се стекнува со нови знаење и вештини.
Зимски семестар – прв семестар
Код Предмет Наставник Број на часови ЕКТС
ACC511 Финансиско известување Проф. д-р Атанаско Атанасовки 40 6
ACC512 Стратегиско сметководство на менаџментот Проф. д-р Марина Трпеска 40 6
ACC513 Ревизија и уверување Проф. д-р Зоран Миновски 40 6
ACC514 Анализа на финансиски извештаи и вреднување Проф. д-р Зорица Божиновска-Лазаревска 40 6
Летен семестар – втор семестар
Код Предмет Наставник Број на часови ЕКТС
Изборен предмет од Економски факултет* 40 6
Изборен предмет од Економски факултет* 40 6
Изборен предмет од Економски факултет* 40 6
Магистерски труд 18
* Листа на слободни изборни предмети од модул 5 на Економски факултет – Скопје
Код Предмет Наставник Број на часови ЕКТС
ACC 515 Научно истражувачки методи во сметководството Проф. д-р Марина Трпеска 40 6
ACC 516 Сметководствени информациони системи и технологии Проф. д-р Зоран Миновски 40 6
ACC 517 Државна ревизија Проф. д-р Зорица Божиновска-Лазаревска 40 6
ACC 518 Испитување на измами Проф. д-р Зорица Божиновска-Лазаревска 40 6
ACC 519 Финансиски менаџмент Проф. д-р Сашо Арсов 40 6
Проф. д-р Александар Наумовски
ACC 520 Корпоративно управување Проф. д-р Стојан Дебарлиев 40 6
Проф. д-р Љубомир Дракулевски
ACC 522 Сметководство за држави и непрофитни организации Проф. д-р Зоран Миновски 40 6
ACC 523 Даночно сметководство Проф. д-р Атанаско Атанасовки 40 6
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.