fbpx

Европски економски студии – студиска програма 2022/2023

Цел на студиската програма од вториот циклус студии од областа на Европски економски студии е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на европските економски студии и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.

Република Северна Македонија е земја-кандидат за членство во ЕУ од 2005 година. Нашата земја има обврска да ги исполни Копенхагеншките критериуми, што вклучуваат постоење и функционирање на пазарна економија што треба да се справи со притисокот на пазарот и правилата на европската економија, односно да биде во можност да се справи со притисокот на конкуренцијата и пазарните сили внатре во Унијата. Дополнително, секоја земја кандидат треба да биде способна да создаде услови за приспособување на националната административна структура кон механизмите што функционираат во јавната администрација на ЕУ. Оттука, процесот на европска интеграција е тежок и проследен со големи реформи поврзани со целото општество, не само со реформи на јавните или државните институции. Сите реформи, поддржани во претпристапниот период, се проследени со соодветна претпристапна помош и фондови од ЕУ.

Отпочнувањето на процесот на преговори за членство во Европската унија за Република Северна Македонија ќе значи окончување на процесот на приближување кон Унијата, усвојување на нејзините придобивки и вредности, како и целосно приспособување на македонските институции кон функционирањето на институциите на Унијата. Преговорите, како обемен потфат кој се одвива со брза динамика, наложуваат целосна подготвеност на државните органи и институции и на структурите воспоставени за координација и подготовки пред започнувањето на самите преговори.

Знаења, способности и вештини што ги нуди студиската програма Европски економски студии се неопходни за сите оние кои се ангажирани во институциите од јавниот сектор во кои се дизајнираат и реализираат макроекономските политики, односно структурните реформи насочени кон приближување на стапките на економски раст на европските економии. Паралелно со тоа се јавува и потреба за научно-стручна и независна анализа и евалуација на спроведените економски политики и реформи, со цел предлагање мерки за поефикасно и поефективно спроведување на истите.

Студиската програма по Европски економски студии е структурирана на начин што овозможува стекнување знаења и квалификации од пошироката област на Меѓународни економски односи. По завршувањето на студиите од вториот циклус по Европски економски студии, студентите ќе се стекнат со знаење, вештини и компетенции кои ќе им овозможат: разбирање на процесите на регионално интегрирање, анализа и разбирање на заедничките политики на Европската унија, способност за проценка на потребните реформски чекори во земјата за стекнување на статусот полноправна членка на ЕУ како и способност за препознавање на можностите за подигнување на конкурентноста на домашните компании за настап на Внатрешниот европски пазар.

Целината на знаења што ја нуди студиската програма по Европски економски студии ќе ги подготви студентите за успешна кариера и ќе им овозможи да се ангажираат во јавниот сектор и во приватниот деловен сектор. Во јавниот сектор: Владата на Република Северна Македонија (Секретаријатот за европски прашања); одделните сектори задолжени за процесот на економска интеграција во сите одделни министерства: финансии, економија, социјална политика, екологија; централната банка (НБРСМ), и др. Во приватниот сектор: банки и други финансиски институции, приватни трговски друштва од различни сектори; високо-образовни и научно- истражувачки институции, невладини организации.

Според кадровската профилираност, магистрантите од оваа студиска програма ќе стекнат способности и квалификации за анализа и евалуација на: стратегиите и политиките на Европската унија; монетарната и фискалната политика и нивната координација; правото на ЕУ и институциите на ЕУ заради потребата од хармонизација на националната регулатива и практика на Република Македонија со европските стандарди; политиките на пазарот на трудот и социјалните политики во ЕУ, политиките на заштита на конкуренцијата на ЕУ, економските ефекти на процесите на дигитализација, политиките на заштита на животната средина на ЕУ и нивното усогласување со домашното законодавство.

КодНазив на наставниотпредметСеместарНеделен фонд
на часови
ЕКТС
ПРВ СЕМЕСТАРПК
EUS 512Европски економски интеграцииПрв24166
EUS 514Право и институции на ЕУПрв24166
EUS 515Монетарна и фискална политика во ЕУПрв24166
Се бира еден предмет:
Изборен предмет од Економски факултетПрв24166
Изборен предмет од Економски факултетПрв24166
КодНазив на наставниот предметСеместарНеделен фонд
на часови
ЕКТС
ВТОР СЕМЕСТАРПК
EUS 518Кохезиона политика на ЕУВтор24166
Се бираат два предмети:
Изборен предмет од Економски факултетВтор24166
Изборен предмет од Економски факултетВтор24166
Изборен предмет од Економски факултетВтор24166
Изборен предмет од Економски факултетВтор24166
Mагистерски труд18

КодНазив на предметотСеместарНеделен фонд
на часови
ЕКТС
ПВ
MGT120Бизнис етика1 (прв)/зимски607.5
INT120Деловен англиски јазик1 (прв)/зимски427.5
ECN120Вовед во економија
на животната средина
2 (втор)/летен607.5
MGT130Организациско однесување2 (втор)/летен427.5
MST240Демографија3 (трет)/зимски427.5
ECN240Економика на Македонија3 (трет)/зимски607.5
FIN230Јавни финансии3 (трет)/зимски607.5
ECN210Макроекономија3 (трет)/зимски607.5
MGT240Менаџмент на човечки ресурси3 (трет)/зимски427.5
ECN220Микроекономија 3 (трет)/зимски607.5
MKT220Однесување на потрошувачите3 (трет)/зимски427.5
MGT270Теорија на организација3 (трет)/зимски607.5
ACC210Финансиско сметководство3 (трет)/зимски427.5
ECN270Бихевиористичка економија
(Економија и психологија)
4 (четврти)/летен607.5
ECN230Економија на социјалната држава4 (четврти)/летен607.5
MST210Економска статистика4 (четврти)/летен427.5
MKT240Интегрирани маркетинг-комуникации4 (четврти)/летен427.5
INT210Меѓународна економија 4 (четврти)/летен607.5
INT220Меѓународни организации и интеграции4 (четврти)/летен427.5
MGT260Менаџерско одлучување
и решавање на проблеми
4 (четврти)/летен607.5
MGT230Менаџмент на мал бизнис4 (четврти)/летен607.5
FIN220Пари и банкарство4 (четврти)/летен607.5
MGT250Проект менаџмент4 (четврти)/летен427.5
ECN250Управување со системите4 (четврти)/летен427.5
ACC220Управувачко сметководство 14 (четврти)/летен427.5
FIN210Финансиски пазари и институции4 (четврти)/летен607.5
FIN330Бихевиористички финансии5 (петти)/зимски607.5
INT310Европски економски интеграции5 (петти)/зимски607.5
ECN310Економија на инвестиции5 (петти)/зимски607.5
ECN320Економски раст и развој5 (петти)/зимски607.5
MKT330Маркетинг-истражување5 (петти)/зимски427.5
МКТ310Маркетинг-менаџмент5 (петти)/зимски427.5
MGT320Менаџмент информациони системи5 (петти)/зимски607.5
INT340Надворешна трговија5 (петти)/зимски607.5
ACC340Сметководствени
информациони системи
5 (петти)/зимски427.5
MGT310Стратегиски менаџмент5 (петти)/зимски607.5
MKT320Управување со иновации и производ5 (петти)/зимски427.5
MST310Анализа на временски серии6 (шести)/летен427.5
MGT330Бизнис планирање и претприемништво6 (шести)/летен427.5
ECN320Внатрешен пазар на ЕУ6 (шести)/летен607.5
ECN391Економија на иновации6 (шести)/летен607.5
MKT340Маркетинг на услуги6 (шести)/летен427.5
MGT340 Менаџмент на перформанси6 (шести)/летен427.5
MGT380Менаџмент на ризик6 (шести)/летен427.5
MKT350Политика на цени6 (шести)/летен427.5
ACC330Ревизија6 (шести)/летен427.5
ACC320Управувачко сметководство 26 (шести)/летен427.5
FIN320Хартии од вредност и
портфолио менаџмент
6 (шести)/летен607.5
FIN410Банкарски менаџмент7 (седми)/зимски607.5
FIN430Европски финансиски систем7 (седми)/зимски607.5
ECN420Економија на јавниот сектор7 (седми)/зимски607.5
ECN460Индустриска политика7 (седми)/зимски607.5
MST420Квантитативни методи во финансии7 (седми)/зимски427.5
MKT410Меѓународен маркетинг7 (седми)/зимски427.5
MGT470Меѓународен менаџмент7 (седми)/зимски607.5
MGT420Оперативен менаџмент7 (седми)/зимски427.5
MGT450Операциони истражувања
и машинско
учење за менаџмент
7 (седми)/зимски607.5
FIN420Алтернативни инвестиции8 (осми)/летен427.5
ACC420Анализа на финансиски извештаи8 (осми)/летен427.5
MKT430Аналитика на социјални медиуми8 (осми)/летен427.5
MGT430Бизнис комуникации8 (осми)/летен427.5
EBU450Е-бизнис дистрибутивни канали8 (осми)/летен427.5
MKT420Креативност и маркетинг на содржина8 (осми)/летен427.5
MGT480Кризен менаџмент8 (осми)/летен427.5
INT420Меѓународно трговско право8 (осми)/летен427.5
MGT410Менаџмент на осигурување8 (осми)/летен427.5
MGT440Менаџмент на промени8 (осми)/летен427.5
FIN440Применети финансии со ексел8 (осми)/летен607.5
MKT450Современи теми од комуникации8 (осми)/летен427.5
INT440Транснационални компании
и глобалната економија
8 (осми)/летен427.5
MST430Финансиска и актуарска математика8 (осми)/летен427.5

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.