AI Now – overview of state of AI, generative AI, issues, economy and EU regulatory framework

“AI Now - overview of state of AI, generative AI, issues, economy and EU regulatory framework” кое ќе го одржи д-р Благој Делипетрев, Scientific Project Officer при Joint Research Centre (JRC) во рамки на Европската Комисија, организиран од Центарот за податоци и информации за Европската