Конкурс за Еразмус+ студентска мобилност

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ објавува КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+

АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ за академската 2023/2024 година

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.

Право на пријавување имаат само редовни студенти со завршена прва година  на студии.

Времетраење на мобилноста за студенти: еден семестaр (летен семестар).

Мобилноста се остварува во рамки на потпишани Еразмус+ договори меѓу УКИМ и ЕУ универзитетите. (Види листа на Еразмус+ договори)

  1. Потребни документи за мобилност на студенти:

Сите документи за аплицирање се достапни на интернет-страната на Универзитетот Меѓународна соработка- ERASMUS+ или интернет-страната на факултетот:

  • пополнет формулар за пријавување (Student Application Form);
  • договор за студирање (Learning Agreement) во кој се утврдува програмата за студирање, потпишана и одобрена од страна на студентот, матичниот факултет/Еразмус+ координаторот и  факултетот во странство (минимум 20 ЕКТС- максимум 30ЕКТС);
  • уверение за положени испити на македонски јазик;
  • уверение/диплома за познавање на англиски јазик или јазикот на кој се изведува наставата на ЕУ универзитетот издадена  од признат центар/школа за странски јазици;
  • уверение за редовен студент-  запишан семестар/година (на македонски јазик);
  • кратка биографија (Europass model).

Висината на стипендијата за студентите изнесува 550-600 ЕУР месечно, согласно земјата во која се престојува (Види листа на интернет-страната на Универзитетот).

Патните трошоци и здравственото осигурување ги покриваат лично студентите.

Селекцијата/рангирањето на кандидатите ја прави факултетот согласно со утврдените критериуми: академскиот успех, познавање на англиски јазик или јазикот на кој се изведува наставата, мотивација.

При одлучувањето, предност ќе имаат кандидатите кои аплицираат за првпат и досега не користеле Еразмус+ стипендија.

Кандидатите лично ја поднесуваат апликацијата во три примерока до Центарот за кариера при Економскиот факултет -Скопје кој функционира и како Канцеларија за меѓународна соработка на факултетот и е во тесна соработка со Еразмус+ координаторот на факултетот,  најдоцна до 5 октомври 2023.

(Еден примерок за досието на студентот во Центарот за кариера, еден примерок задржува студентот и еден примерок се доставува до Ректоратот на УКИМ)

Еразмус+ координатор  за Економски факултет-Скопје

проф. д-р Елена Наумовска (Еразмус координатор)

e-mail: erasmus@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-896

Контакт лице за секакви информации поврзани со повикот, на Економскиот факултет – Скопје е:

Канцеларија за меѓународна соработка – контакт информации :

м-р Маријана Цветковска (Советник за меѓународна соработка)

е-mail: marijanasekulovska@eccf.ukim.edu.mk

тел.02/3286-835

Работно време: понеделник-петок 8.00-16.00 часот

РАЗМЕНА НА СТУДЕНТИ- НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА 

ПРОЦЕДУРИ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР

Краен рок за поднесување на рангираните апликации од страна на факултетите до Ректоратот е 12 октомври 2022.

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.