fbpx

Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Решение за акредитација на студиската програма ЛИНК

Решение за почеток со работа на студиската програма ЛИНК

Сметководство и ревизија - едногодишни студии

Цел на студиската програма на втор циклус студии – сметководство и ревизија е континуирана едукација на високообразован и компетентен кадар кој ќе има севкупни познавања за сметководствената наука и професија и нејзината улога во обезбедување на висококвалитетни професионални услуги на заинтересираната поширока јавност.

Студиската програма на втор циклус студии – Сметководство и ревизија е во траење од 2 семестри и вклучува изработка и на магистерски труд.

Структура на предметите е следната:

 • Четири задолжителни предмети утврдени со студиската програма според семестри на студирање
 • Три изборни предмети утврдени со студиската програма според семестри на студирање

Бројот на часовите за редовна настава и менторска настава се определува според бројот на пријавените студенти.

Образовни цели

 1. Да обезбеди теоретска основа и практични вештини за осознавање и разбирање на барањата на извонредно комплексното и глобално сметководствено окружување;
 2. Да запознае со основните принципи на организацијата, различните пристапи на менаџмент контрола и современите методи и техники за интерно известување за резултатите на сметководството за менаџментот; 
 3. Осознавање на природата, содржината и формата на екстерното известување и одговорноста на раководството пред сопствениците и останатите корисници на финансиски информации (државните и регулаторни органи, кредиторите, деловните партнери, вработените, невладини и непрофитни организации и тн.);
 4. Помогне во разбирање на улогата на ревизорската професија во зголемување на кредибилитетот на финансиските извештаи на компаниите, државните претпријатија и институции, како и разбирање на нејзиниот придонес за подобрување на контролата и користењето на ресурсите;
 5. Да обезбеди дополнителни знаења од областа на финансиите и финансирањето на претпријатијата како и имплементацијата и користењето на компјутерски апликации за цели на екстерно и интерно известување.

Професионални цели

 1. Високо и специјализирано образование на кадар кој е заинтересиран за изградба на кариера во доменот на финансиското известување согласно барањата на МСФИ, ревизијата на финансиските извештаи на компаниите, интерната ревизија во банки и други финансиски и нефинансиски организации, државната ревизија, менаџмент, финансиски и даночен консалтинг, како и  останати професионални сметководствени услуги.
 2. Полесен пристап до членство во сметководствената и ревизорска професија во домашни и меѓународни рамки преку компатибилност на програмата со барањата на меѓународните образовни стандарди.

Во согласност со мисијата и целите на студиската програма од втор циклус студии по Сметководство и ревизија, студентите ќе се стекнат со следните генерички компетенции:

 • Способност за анализа, синтеза и критично истражување на податоци, факти и изнаоѓање на најповолно решение;
 • Способност за поврзување на теоретското и практичното знаење;
 • Способност за читање, разбирање и правилно толкување на меѓународната професионална регулатива;
 • Способност за применување и дејствување во согласност со меѓународната професионална регулатива и етика;
 • Сочинување на финансиски извештаи на сите компании, приватен и јавен сектор, како дел од нивните законски обврски.

Поконкретно, студентите ќе се стекнат и со следните специфични компетенции:

 • Сочинување на финансиски извештаи на ентитети од приватниот сектор во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување;
 • Сочинување на финансиски извештаи на единици од јавниот сектор во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди за Јавен Сектор;
 • Сочинување на различни интерни извештаи и анализи во согласност со стратегијата на компаниите со цел донесување на правилни одлуки;
 • Анализирање на финансиските извештаи во насока на носење одлука било за кредитирање или за инвестирање во одредени компании;
 • Вршење ревизија на компании кои се обврзани со закон;
 • Вршење државна ревизија во сите корисници на Буџетот и единици на локална самоуправа;
 • Успешно водење на финансиите на ентитетите и носење на правилни финансиски одлуки;
 • Мерење на успешноста на ентитетите, нивната профитабилност и рентабилност давајќи насоки и препораки за подобрување на истите;
 • Користење на информативни системи како составен дел на современите трендови во сметководството;
 • Испитување на измами во рамките на ентитетите;
 • Воспоставување на сисием на интерни контроли и следење на нивното функционирање и давање препораки за нивно подобрување.

 Способност за проценка:

 • Способен е да набљудува и идентификува важни состојби и трендови во интерното и екстерното окружување на претпријатието, да анализира и синтетизира и извлекува заклучоци за анализираните состојби и појави.
 • Развивање и унапредување на способности за тимска работа, способност за лидерство и комуникација применливи во различни претпријатија и ситуации;
 • Способен е да ги идентификува информационите потреби и  да  управува со информациите и знаењето во организациите со цел унапредување на ефикасноста и ефективноста во работењето и создавање на конкурентски предности.

Комуникациски вештини

 • Способен и да комуницира со идеи и да се усогласува во тимска работа;
 • Способен е за проценување и презентирање информации врз основа на добиените резултати.

Вештини на учење:

 • Способен е за успешно совладување на теоретските концепции, да аплицира техники и методологии во специфични научни подрачја и да ги идентификуваат потребите за натамошно надградување на стекнатото знаење;
 • Поседува способност да партиципира во групни дискусии, критички да анализира теоретски и практични аспекти од работењето на претпријатијата, да изработува и да ги презентира изработените проекти;
 • Способен е знаењето да го изрази преку одговарање на различни типови прашања и да анализира конкретни студии на случај од бизнис практиката.

Квалификација која се стекнува: Магистер по економски науки – сметководство и ревизија.

Зимски семестар – прв семестар

КодПредметНаставникБрој на часовиЕКТС
ACC511Финансиско известувањеПроф. д-р Атанаско Атанасовки406
ACC512Стратегиско сметководство на менаџментотПроф. д-р Марина Трпеска406
ACC513Ревизија и уверувањеПроф. д-р Зоран Миновски406
ACC514Анализа на финансиски извештаи и вреднувањеПроф. д-р Зорица Божиновска-Лазаревска406

Летен семестар – втор семестар

КодПредметНаставникБрој на часовиЕКТС
 Изборен предмет од Економски факултет* 406
 Изборен предмет од Економски факултет* 406
 Изборен предмет од Економски факултет* 406
 Магистерски труд  18

* Листа на слободни изборни предмети од модул 5 на Економски факултет – Скопје

КодПредметНаставникБрој на часови ЕКТС
ACC 515Научно истражувачки методи во сметководствотоПроф. д-р Марина Трпеска406
ACC 516Сметководствени информациони системи и технологииПроф. д-р Зоран Миновски406
ACC 517Државна ревизијаПроф. д-р Зорица Божиновска-Лазаревска406
ACC 518Испитување на измамиПроф. д-р Зорица Божиновска-Лазаревска406
ACC 519Финансиски менаџментПроф. д-р Сашо Арсов406
Проф. д-р Александар Наумовски
ACC 520Корпоративно управувањеПроф. д-р Стојан Дебарлиев406
Проф. д-р Љубомир Дракулевски
ACC 522Сметководство за држави и непрофитни организацииПроф. д-р Зоран Миновски406
ACC 523Даночно сметководствоПроф. д-р Атанаско Атанасовки406
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.