Економија – студиска програма 2022/2023

Цел на студиската програма по ЕКОНОМИЈА е да им овозможи на студентите да се стекнат со
продлабочени знаења од областа на економијата и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката.
За остварување на овие цели, студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи
се и на нивната практична примена.
Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентот да ги демонстрира
следниве знаења, способности и вештини:
 Знаење и разбирање.
 Поседува знаење и разбирање:
  • Како потрошувачите носат одлуки што и колку да консумираат, а фирмите што и колку да произведуваат;
  • Како функционираат различните пазарни структури;
  • Каде настануваат и како се регулираат ситуациите на неуспесите на пазарот;
  • Како се пресметуваат макроекономските агрегати;
  • Кои се инструментите на макроекономските политики;
  • Кои се факторите на економскиот раст и развој;
  • Како функционира пазарот на трудот и кои се причините и последиците од невработеноста;
  • Кои се економските аспекти на еколошките проблеми; кои се основните математички, статистички и
економетриски модели кои се употребуваат во современата економија.
 Примена на знаењето и разбирањето.
 Може да ги применува знаењата за да ги идентификува:
  • Условите потребни за оптимално функционирање на фирмите во услови на различни пазарни структури;
  • Елементите за дизајнирање оптимални модели на државна интервенција за справување со пазарните
неуспеси;
  • Елементите за дизајнирање соодветни макроекономски политики (фискална и монетарна);
  • Дизајнирање политики на пазарот на трудот; елементите на соодветни стратегии за забрзување на
економскиот раст и развој;
  • Поврзаноста на економскиот систем и проблемите на деградација на животната средина и климатските
промени;
  • Примена на математички, статистички и економетриски методи за анализа на микроекономските и
макроекономските појави и процеси.
 Способност за проценка.
 Има способоност за проценка на користите и трошоците (cost-benefit анализа) на:
  • Различните стратегии на фискалната и монетарната политика;
  • Различните стратегии за забрзан економски раст и развој;
  • Различните политики за подобрување на функционирањето на пазарот на трудот и намалување на
невработеноста;
  • Различните политики за зајакнување на пазарната конкуренција во економијата;
  • Различните мерки за подобрување на условите за иновациии и технолошки развој, односно за зголемување
на продуктивноста во користењето на ресурсите;
  • Различните пристапи во реформите на јавниот сектор со цел подигнување на неговата ефикасност и
ефективност;
  • Економските политики поврани со заштитата на животната средина и процесот на декарбонизација.
Комуникациски вештини:
  • Стекнува вештини за работа во рамки на истражувачки и проектни тимови;
  • Способност за презентирање на научно-истражувачки и проектни резултати пред стручната и пошироката
јавност;
  • Способност за стручно аргументирање на мислењата и ставовите;
  • Разбирање на комуникациските аспекти на бихевиористичкиот пристап во анализата на однесувањето на
економските субјекти.
 Вештини за учење.
 Има развиени вештини за следење и разбирање на новите придонеси во:
  • Современата микроекономска теорија и применета микроекономска анализа;
  • Современата макроекономска теорија и применетата макроекономска анализа;
  • Дизајнирањето на фискалната политика, монетарната политика и стратегиите на економскиот раст и
развој, политиките на стимулирање на иновациите, политиките за заштита на животната средина;
  • Применетата економска анализа, односно во квантитативните методи и модели на економската анализа.
Квалификација која се стекнува: Дипломиран економист на департманот Економија.

КодНазив на наставниот предметСеместарНеделен фонд
на часови
ЕКТС
ПВ
ПРВА ГОДИНА
ECN 110Основи на економијатаПрв / Зимски 607,5
MST 110Математика за економистиПрв / Зимски 427,5
ACC 110Основи на сметководствоПрв / Зимски 427,5
Изборен наставен предмет Прв / Зимски 6 / 40/27,5
MST 120Статистика за бизнис и економијаВтор / Летен 427,5
ECN 120Вовед во економија на животната срединаВтор / Летен 607,5
INT 110Трговско правоВтор / Летен 427,5
Изборен наставен предмет Втор / Летен 427,5
ВТОРА ГОДИНА
КодНазив на наставниот предметСеместарНеделен
фонд на часови
ЕКТС
ПВ
ECN 210МакроекономијаТрет / Зимски607,5
ECN 220МикроекономијаТрет / Зимски607,5
ECN 240Економика на МакедонијаТрет / Зимски607,5
Изборен наставен предметТрет / Зимски6 / 40/27,5
ECN 230Економија на социјалната државаЧетврти / Летен427,5
ECN 260Економија на трудотЧетврти / Летен427,5
ECN 270Бихевиористичка економијаЧетврти / Летен427,5
Изборен наставен предметЧетврти / Летен6 / 40/27,5
ТРЕТА ГОДИНА
КодНазив на наставниот предметСеместарНеделен
фонд на часови
ЕКТС
ПВ
ECN 310Економија на инвестицииПетти / Зимски607,5
ECN 320Економски раст и развојПетти / Зимски607,5
ECN 330ЕконометријаПетти / Зимски427,5
Изборен наставен предмет Петти / Зимски6 / 40/27,5
ECN 340Регионална и урбана економијаШести / Летен607,5
ECN 350Развој на економската мислаШести / Летен607,5
ECN 391Економија на иновацииШести / Летен607,5
Изборен наставен предметШести / Летен6 / 40/27,5
ЧЕТВРТА ГОДИНА
КодНазив на наставниот предметСеместарНеделен
фонд на часови
ЕКТС
ПВ
ECN 440Методи на макроекономската анализаСедми / Зимски607,5
ECN 420Економија на јавниот секторСедми / Зимски607,5
FIN 230Јавни финансииСедми / Зимски607,5
Изборен наставен предметСедми / Зимски6 / 40/27,5
ECN 410Државна регулација на бизнисотОсми / Летен427,5
ECN 430Глобалната економија и економските системиОсми / Летен427,5
ECN 450Применета економетријаОсми / Летен427,5
Изборен наставен предметОсми / Летен6 / 40/27,5
DIPL 5000Дипломска работа*Осми / Летен//3,0**

КодНазив на предметотСеместарНеделен фонд
на часови
ЕКТС
ПВ
MGT 120Бизнис етикаПрв / Зимски607,5
 INT 120Деловен англиски јазикПрв / Зимски427,5
 MGT 130Организациско однесувањеВтор / Летен427,5
EBU 110Основи на е-бизнисВтор / Летен427,5
 MST 240ДемографијаТрет / Зимски427,5
EBU 210Дигитална економијаТрет / Зимски427,5
MGT 240Менаџмент на човечки ресурсиТрет / Зимски427,5
MKT 220Однесување на потрошувачитеТрет / Зимски427,5
MKT 210Основи на маркетингТрет / Зимски427,5
MGT 210Основи на менаџментТрет / Зимски607,5
 MST 250Статистичка контрола на квалитетТрет / Зимски427,5
 MGT 270 Теорија на организацијаТрет / Зимски607,5
ACC 210Финансиско сметководствоТрет / Зимски427,5
EBU 240Дигитални иновацииЧетврти / Летен427,5
 MST 210Економска статистикаЧетврти / Летен427,5
EBU 230Информациони технологииЧетврти / Летен427,5
FIN 240Локални финансииЧетврти / Летен607,5
INT 210Меѓународна економија Четврти / Летен607,5
INT 220Меѓународни организации
и интеграции
Четврти / Летен427,5
MGT 230Менаџмент на мал бизнисЧетврти / Летен607,5
 MST 220Основи на бизнис аналитикаЧетврти / Летен427,5
FIN 220Пари и банкарствоЧетврти / Летен607,5
 ACC 230Сметководствени контролни системиЧетврти / Летен427,5
ECN 250Управување со системитеЧетврти / Летен427,5
ACC 220Управувачко сметководство 1Четврти / Летен427,5
FIN 210Финансиски пазари и институцииЧетврти / Летен607,5
ECN 360Аграрна политикаПетти / Зимски607,5
EBU 310Бази на податоци за бизнисПетти / Зимски427,5
EBU 320Бизнис логистикаПетти / Зимски427,5
FIN 330Бихејвиористички финансииПетти / Зимски607,5
INT 310Европски економски интеграцииПетти / Зимски607,5
ACC 310Корпоративно финансиско
известување
Петти / Зимски427,5
MKT 330Маркетинг-истражувањеПетти / Зимски427,5
FIN 310Меѓународни финансииПетти / Зимски607,5
INT 340Надворешна трговијаПетти / Зимски607,5
ECN 390Национални сметкиПетти / Зимски427,5
MGT 310Стратегиски менаџментПетти / Зимски607,5
MGT 390Финансиски менаџментПетти / Зимски607,5
MST 310Анализа на временски серииШести / Летен427,5
MGT 330Бизнис планирање и претприемништвоШести / Летен427,5
INT 320Внатрешен пазар на ЕУШести / Летен607,5
EBU 330Дизајн и развој на вебШести / Летен427,5
 MGT 380Менаџмент на ризикШести / Летен427,5
FIN 340Менаџмент на финансиски институции Шести / Летен607,5
INT 330Мултилатерален трговски системШести / Летен607,5
MKT 350Политика на цениШести / Летен427,5
EBU 350Програмирање на бизнис апликацииШести / Летен427,5
ACC 330Ревизија Шести / Летен427,5
FIN 320Хартии од вредност
и портфолио менаџмент
Шести / Летен607,5
EBU 440Аналитика на бизнис податоциСедми / Зимски427,5
FIN 410Банкарски менаџментСедми / Зимски607,5
ACC 440Државно сметководство и сметководство
на непрофитни организации
Седми / Зимски427,5
FIN 430Европски финансиски системСедми / Зимски607,5
ECN 460Индустриска политикаСедми / Зимски607,5
MKT 410Меѓународен маркетингСедми / Зимски427,5
 MGT 470Меѓународен менаџментСедми / Зимски427,5
INT 410Меѓународен транспорт и логистикаСедми / Зимски607,5
MGT 420Оперативен менаџментСедми / Зимски607,5
 MGT 450Операциони истражувања
и машинско учење за менаџмент
Седми / Зимски607,5
FIN 420Алтернативни инвестицииОсми / Летен427,5
ACC 420Анализа на финансиски извештаиОсми / Летен427,5
MKT 430Аналитика на социјални медиумиОсми / Летен427,5
MGT 430Бизнис комуникацииОсми / Летен427,5
FIN 450Избрани теми од финансииОсми / Летен427,5
 MGT 480Кризен менаџментОсми / Летен427,5
MKT 440Маркетинг преку социјални медиумиОсми / Летен427,5
 ACC 410Меѓународно сметководствоОсми / Летен427,5
INT 420Меѓународно трговско правоОсми / Летен427,5
 MGT 410Менаџмент на осигурувањеОсми / Летен427,5
INT 430Монетарна и фискална политика во ЕУОсми / Летен607,5
FIN 440Применети финансии со екселОсми / Летен607,5
MKT 450Современи теми од комуникацииОсми / Летен427,5
INT 440Транснационални компании
и глобалната економија
Осми / Летен427,5
 MST 430Финансиска и актуарска математикаОсми / Летен427,5

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.